Duchovná futurológia II - USA

 

Nenávidené aj obdivované, viac ako kedykoľvek predtým, sú dnes Spojene štáty americké, ktoré samy seba považujú za celosvetového garanta demokracie a slobody, za vrchol úspechu trhovej ekonomiky. V systéme súčasnej hodnotovej orientácie politicko-ekonomického myslenia, je USA jednoznačne politicky a hospodársky najmocnejšou veľmocou, určujúcou chod ekonomiky a politiky celého sveta. Koncentráciou bohatstva a moci je postavenie USA porovnateľné so situáciou Rímskej Ríše v čase jej najväčšieho rozkvetu, ba ho v istom zmysle presahuje. No táto moc je spojená aj s obrovskou zodpovednosťou voči svetu, čo sa stáva pre USA veľkou historicko-duchovnou výzvou. Z hľadiska budúcnosti je preto dôležité pozorne sledovať dianie v tejto krajine, v kontexte ďalšieho ovplyvňovania osudu celého sveta. Vo svojom pojednaní, sa na základe pôsobenia periodicky sa striedajúcich duchov času* v duchu syntézy politológie a duchovnej vedy pokúsim o analýzu histórie USA z duchovného hľadiska a načrtnem možné trendy do budúcnosti. Keďže dejiny USA sa v modernom zmysle začali formovať až od 18. storočia, najprv sa budem venovať regiónu Severnej Ameriky viac menej všeobecne  a až neskôr pristúpim k podrobnejšiemu rozboru   kľúčových období dejín USA z  hľadiska striedania 72 ročných duchov času .

 

Minulosť - vývoj do roku 1989

 Približne od 14. storočia začína nástup piatej poatlantskej, germánsko-anglosaskej kultúry, predstavujúcej nový civilizačný impulz. Hlavným zmyslom tejto novej kultúrnej epochy v dejinách ľudstva, ktorá by mala trvať približne do roku 3400, je vyvinúť nový článok ľudskej duševnej podstaty, dušu vedomú. Germánska kultúra, braná v širšom zmysle, dala svetu vynález tlače, umožňujúci masové rozšírenie poznatkov a celú modernú filozofiu, ktorá vytvorila novú kvalitu mentálnej atmosféry Európy. Z germánskeho prostredia vyšiel aj dôležitý protestantský impulz vedúci k vytvoreniu osobného vzťahu k Bohu. V germánskom a anglosaskom svete boli položené základy racionálnej empirickej vedy, smerujúcej najprv k priemyselnej a potom neskôr aj k vedecko-technickej revolúcií. Anglosasi dali svetu parlamentnú demokraciu, a rozvinuli vyššiu formu hospodárskej kultúry do takej úrovne, že od 18. storočia sa hospodárstvo stalo hybnou silou a hlavným motorom vytvorenia úplne nového druhu strategicko-politického uvažovania. Pragmatická racionálnosť a individualizmus prevedený  do dokonalosti sú plodmi 5. poatlantskej kultúry, ktorá je našou aktuálnou žitou prítomnosťou. Svoje maximálne vyjadrenie a vyvrcholenie dosiahla táto kultúra práve v svojej americkej podobe.

 Čím USA vlastne sú z hľadiska sveta. USA sú typickou krajinou duše vedomej. Ako krajina prisťahovalcov, je to krajina realizácie vlastných prianí a snov, je to krajina budúcnosti. Jadro Ameriky bolo založené práve ľuďmi, hľadajúcimi náboženskú a ekonomickú slobodu. Pre týchto ľudí bola Európa zatuchnutým kotlom, náboženskej neznášanlivosti a neslobodných ekonomických vzťahov. Minulosť, ideológia a pokrvné zväzky strácali v novej vlasti svoje opodstatnenie. Úsilie sa zameriavalo na budúcnosť. Cieľom sa stalo prostredníctvom tvrdej práce dosiahnuť materiálny úspech tu a teraz. Za úspešných sa považovali tí najlepší, čo sa dokázali samy vypracovať, zbohatnúť a poraziť svojich konkurentov. Dôležitým sa stal materiálny úspech a zisk. Ideály a myšlienky sú dobré, pokiaľ môžu priniesť nejaký viditeľný profit. Pre Ameriku je charakteristický výrok Johna Locka “že sloboda bez vlastníctva neexistuje“. Tento filozoficky základ myslenia vychádzajúci z protestantskej anglosaskej kultúry , že čím som úspešnejším vo vytváraní hmotného bohatstva, tým som slobodnejší a tým je slobodnejšia celá spoločnosť, je základom fungovania USA.

 Známym výrokom „čas sú peniaze“ sa kvalita času akoby premenila na nástroj získavania peňazí. Cenenou a preferovanou hodnotou sa stala súťaživosť a schopnosť vyhrávať. Individualizmus je v USA vyzdvihnutý do svojho maxima. Na rozdiel od Ruska, kde individualizmus sa v područí Lucifera stáva buď anarchizmom, alebo despotizmom, v Amerike je individualizmus plne zapriahnutý do  služieb Mamonu-Ahrimana. Zmyslom Ahrimana ako jednej krajnosti a sile opozičnej k Luciferovi, je vťahovanie všeobecnej éteričnosti Zeme čo najhlbšie do hmoty. Snaží sa všetky veci vtesnávať a zahusťovať do čo najužších foriem. Podporuje ľudí v konkrétnej realizácii myšlienok a ideí v hmote. Preto duševná konštelácia USA sa javí ako kombinácia Marsu a Merkúra, pričom zemepisne je územie USA pod vplyvom Saturna. Saturn/Orifiel sa vo fyzickej rovine prejavuje hlavne v špecifickej fyziognómii Američanov a v spoločenskej rovine v silnej konzervatívnosti jednej časti spoločnosti. Marsický charakter sa prejavuje ako sila, dynamika, mocenská agresívnosť, postavenie zbrojenia v hospodárstve, celková tvrdosť amerického biznisu. Merkurický charakter národa sa prejavuje v mimoriadnej flexibilnej obchodnej a finančnej aktivite, mobilite pracovnej sily, a čulému medzinárodnému obchodu. Nie náhodou boli dva najväčšie symboly USA, Pentagón a WTC cieľmi teroristických útokov z 11. septembra. Budova Pentagónu je symbolom Marsu a WTC- dvojičky symbolizovali Blížencov-Merkúr. Tento útok bol tak naozaj vedený (otázka je či vedome) na samú podstatu amerického národa. Duševné sily islamu symbolizované silami Mesiaca sa dostali do sporu so silami Marsu a Merkúra. 

 V dejinách USA musíme vidieť niekoľko dôležitých míľnikov. Prvým je objavenie Ameriky v roku 1492, v dobe malého ducha času Zachariela, čo ukazuje na to , že objaviteľmi a hlavnými kolonizátormi sa stali práve Európania. Samozrejme dnes už vieme, že styky s americkým kontinentom už fungovali asi aj v antických časoch a s istotou vieme o cestách Vikingov v 9. storočí, ktorí Ameriku poznali a dokonca tam založili aj pár kolónií. Tieto skutočnosti boli neskôr cirkevnými kruhmi zámerne utajované a až do konca 15 storočia boli akékoľvek pokusy o znovu objavenie Ameriky brzdené. Malo to svoje presné ezoterické dôvody, ktoré si niektoré cirkevné kruhy zrejme uvedomovali. Súvisí to s vývojom duše vedomej, ktorá sa začala vyvíjať v ľudstve len od 15. storočia. Len národ s dušou vedomou je schopný správne spracovať a využiť bohatstvo materiálne i duchovne, v zmysle prospechu pre vyššie evolučné ciele ľudstva. Až na konci 15. storočia cirkev znovu dovolila zaoberať sa otázkou objavenia Ameriky. Skutočným dátum objavenia sa v historicko-duchovnom zmysle stal naozaj až rok 1492. Slávnym objaviteľom bol Kryštof Kolumbus (Christofor-nositeľ Kristovho svetla), plávajúcim na lodiach pod symbolom rovnoramenného maltského kríža. Je zaujímavé, že Maltsky rád, ktorý bol dedičom zrušeného templárskeho rádu výpravu podporoval finančne a tiež poskytol Kolumbusovi potrebné mapy a dokumenty.  

 Stret dvoch svetov bol naozaj osudový pre obe strany. Pre ľudí s dušou pocitovou bolo naozaj ťažké odolávať zvodom zlata a moci, ktoré ich čakalo v novom svete. Španieli a Portugalci prví veľkí dobyvatelia amerického kontinentu sa dostali k obrovskému bohatstvu a moci. Prepadli šialenstvu a krutým spôsobom veľmi rýchlo rozvrátili a úplne zničili všetky staré pôvodné kultúry a zmasakrovali milióny Indiánov. Udialo sa to v dobe končiaceho veľkého 354-ročného Samaela. Nič iné ako zlato ich nezaujímalo. Napriek tonám zlata a drahokamov prinesených z Nového sveta, Španieli a Portugalci nevedeli zužitkovať toto rozprávkové bohatstvo v zmysle pozdvihnutia vlastnej krajiny. Od nástupu veľkého 354-ročného Gabriela v 16. storočí nastal v týchto krajinách prudký hospodársky úpadok a Španielsko a Portugalsko prestávalo postupne hrať významnú rolu v svetových dejinách. Ich hlavným významom bolo, že mečom a ohňom prekliesnili cestu duševne vyvinutejším protestantským národom. Pre Angličanov a Holanďanov, národy s najviac rozvinutou dušou vedomou, ktorým sa ušli menej zaujímavé oblasti obrovského amerického kontinentu, sa Amerika stala požehnaním a zdrojom obrovskej prosperity. Nie bezhlavé lúpenie zlata, ale systematická kolonizácia území, zavádzanie nových plodín, vytvorenie čulej obchodnej siete, to sa stalo zárodkom bohatstva a vzostupu Holandska a Britského Impéria. Pre pôvodne obyvateľstvo sa kolonizácia stala katastrofou.

 Sever kontinentu, územie dnešného USA bolo kolonizované neskôr ako južná alebo stredná Amerika, až od 16-17 storočia. Prvými a najdôležitejšími kolonistami sa stali protestantskí emigranti z Európy, ktorí hľadali v Amerike zem, kde môžu slobodne vyznávať svoje náboženstvo. Spojenie protestantskej morálky so silnou pracovitosťou, pragmatickosťou, skromnosťou a možnosťou individuálneho rozhodovania vo všetkých osobných a ekonomických záležitostiach, boli charakteristickým rysom spoločnosti. Kolónie a obce boli od začiatku formované ako samosprávne fungujúce spoločenstvá slobodných individualít, nepodliehajúcich žiadnemu feudálovi. Kolonisti boli pevne presvedčení, že krajina im bola daná Bohom ako zem zasľúbená, ktorú majú zveľadiť v svoj obraz. Pôda bola Indiánom odoberaná v mene princípu vyššej civilizácie. Kolonisti nemali z toho žiadnu morálnu dilemu, morálka bola nimi braná ako súbor etických predpisov správania, týkajúca sa len slobodných ľudí žijúcich podľa božích predpisov vykladaných protestantským spôsobom. To podstatné z tohoto pohľadu na morálku, ako na súbor kodifikovaných etických predpisov, zostalo USA aj dnes. V mene tohoto vyššieho princípu, neboli černosi a ani Indiáni považovaní za rovnocenných ľudí. Tu je vidieť klasický prejav egoizmu plne rozvinutej duše vedomej, ktorá spočíva v určitej vôľovej prevahe jej nositeľa a schopnosti individuálne sa rozhodovať. Ľudí s menej rozvinutými duševnými článkami má tendenciu považovať za ne- rovnocenných. Ono to čiastočne bola aj pravda, lebo v 17. a 18. storočí dušou vedomou naozaj oplývali iba anglosaské národy, čo sa jasne prejavilo v ich hospodárskom rozvoji a vybudovaniu obrovského koloniálneho impéria. No to nikoho samozrejme neoprávňovalo dopúšťať sa neprávosti, nikoho to nezbavilo osobnej zodpovednosti. V zmysle karmy ľudstva, úlohou kolonializmu všeobecne, bolo priniesť impulz duše vedomej aj ostatným národom sveta, Amerike, Afrike a Ázie. To bolo v súlade s duchom vývoja ľudstva. V nesúlade s ním už boli zločiny jednotlivcov, to už išlo na účet ich individuálnej karmy.

 1701-1773- Rafael/Merkur

V plnom zmysle sa dejiny USA začínajú samostatne vyhraňovať zhruba od 18. storočia, v čase nástupu vlády 72-ročného Rafaela, dovtedy ich dejiny môžeme duchovne vnímať ako súčasť Britskej ríše. Merkúrický (obchod, cesty, pohyb) charakter obdobia sa prejavoval hlavne vo výraznom  príleve nových osadníkov, neustálom systematickom zaberaní a osídľovaní nových území, nárastu počtu remeselných dielní a manufaktúr, a hlavne výrazným rozmachom obchodu. Rástol obchod ako domáci medzi Indiánmi a kolonistami, tak aj medzi americkými kolóniami a Britským Impériom. V tomto období sa definitívne vykryštalizovali nové kolónie ako samostatné celky. V období medzi 1750-1760 prebiehali na území dnešného USA vojny medzi Francúzskom a Anglickom. Boli to vyslovene Merkurské vojny, ktorých hlavným motívom bol boj o rozdelenie sfér obchodného vplyvu v nových kolóniách. Británia z nich vyšla víťazne, čoho výsledkom boli nové územia a zavedenie vojnovej dane. V nových osadníkoch postupne rástol pocit , že sú ekonomicky obmedzovaní a využívaní Britániou. Kolonisti nechceli byť druhotriedni obyvatelia Britského impéria, dobrí len na platenie vysokých daní a ciel. U nových obyvateľov Ameriky bol vidieť ich silný prejav duše vedomej, prejavujúcej sa tak pre nich charakteristicky silným individualizmom a snahou o uplatnenie svojich individuálnych práv. Tieto individuálne práva boli ponímané hlavne hospodársky. A práve možnosť slobodného a ničím neobmedzovaného obchodu, bola v Merkurskom období tým dôvodom, ktorý odštartoval postupnú revoltu Američanov voči Britskému Impériu. Rok 1773 sa stal pamätným dňom, keď v Bostone vypukla z dôvodov obmedzovania amerického vývozu, otvorená vzbura proti Britom, známa ako Bostonské pitie čaju. Tak začala vojna o nezávislosť.   

 

1773-1845- Anael/Venuša

Konflikt začatý z obchodných dôvodov v Merkurskom období prerástol v novom Venušanskom období do vojny o slobodu a nezávislosť. Na tomto príklade je pekne vidieť vplyv jednotlivých duchov času, zafarbenie nejakého úseku času. Vojna o nezávislosť začatá v Merkúrskom období  sa zrazu v jednej chvíli zmenila na vojnu o ideály slobody, rovnosti a bratstva. Vplyv nového ducha času Anaela/Venuša, sa prejavoval v celom svete v nástupe obdobia osvietenstva, romantizmu, boja o ideály krásy a slobody. V Európe to prinieslo otrasenie celého feudálneho systému a definitívny nástup vlády buržoázie. V podmienkach USA by čisto len ekonomické dôvody nestačili na to, aby sa v takej veľkej sile mohli rozhorieť a zvíťaziť duševné sily Američanov v boji o slobodu. Muselo to byť niečo čo ich presahuje. Spojenie ľudí duše vedomej a oprávnených ideálov slobody, boli tou silou, ktorá umožnila Američanom zvíťaziť v boji s Britmi. Všetko úsilie vyvrcholilo Deklaráciou nezávislosti 4. júla 1776, ktorá sa stala základným dokumentom a pilierom vybudovania nového štátu USA. V tejto deklarácii sa podarilo zrealizovať veľa ideálov slobodomurárskych kruhov, ktoré v tomto Venušanskom období prežívali svoj rozkvet. V celej Európe slobodomurárske iniciatívy iniciovali vzbury proti tradičným monarchiám, najznámejšia bola Francúzska revolúcia v 1789 roku. V roku 1783 bol v Paríži podpísaný mier medzi americkými kolonistami a Britániu a tak definitívne vznikli USA ako federácia slobodných štátov. V duchu slobody a rovnosti sa vypracovala ústava USA, zaručujúca slobodu prejavu a vierovyznania slobodným občanom. Otázka černochov a Indiánov bola hlavne s ohľadom na južné štáty odsunutá na neskôr. V tomto období sa kúpou (nie vojensky) podarilo USA od Francúzka získať obrovské nové územia známe ako Louisiana. V roku 1814 bol uzatvorený s Britániou definitívny mier a uznané USA ako nezávislý štát. Začala sa ďalšia rozsiahla vlna osídľovania nových území.     

  

1845-1917- Michael/Slnko

 

Veľmi silné a dôležité obdobie v dejinách USA. Prvá časť tohoto obdobia sa prelína s obdobím vládnutia 354-ročného ducha času Gabriela/Mesiac (1525-1879). Pre toto obdobie je charakteristický vznik vedeckého materializmu, vyzdvihovanie analytického skúmania hmoty. Mesiac svojimi silami ma tendenciu vťahovať do hmoty. Prejavenie malého Michaela/Slnka sa v Gabrielskom období odzrkadlilo v udalosti objavenia sa slnečného kovu-zlata  roku 1848 v Kalifornii. Duchovné zlato kozmu sa prejavilo vo svojej materiálnej podobe. Tomuto najprv predchádzala vojna USA a Mexika, kde USA pripojilo nove štáty: Kaliforniu, Nevadu, Arizonu, Nové Mexiko a Texas. Krátko potom vypukla na území týchto nových štátov zlatá horúčka, ktorá zachvátila celú krajinu a mala ďalekosiahle dôsledky. Po prvé zmenila sa demografická štruktúra celého západného pobrežia a urýchlilo sa celkové osídľovanie krajiny. Za pár rokov sa prisťahovalo zo sveta niekoľko miliónov nových obyvateľov z celého sveta. Kalifornia tento vo všetkých ohľadoch slnečný štát sa stala zo dňa ne deň bohatým štátom, s veľkými rozvíjajúcimi sa veľkomestami . Po druhé, vznikla nutnosť prepojiť západ s východom, čoho dôsledkom bolo vybudovanie železnice spájajúcej východné pobrežie zo západným. Pri budovaní železníc našlo zamestnanie ďalšie desiatky tisíc ľudí a vytvorila sa možnosť dopravovať suroviny zo západu na východ. Nastal obrovský nárast priemyselnej výroby. Zväčšil sa rozdiel medzi priemyselným severom, ktorý potreboval slobodných občanov a poľnohospodárskym juhom ťažiacim z otrockej práce černochov. Zmeny v priemysle sa odrazili v potrebe spoločenských zmien, čo malo za následok konflikt medzi severom a juhom. Občianska vojna medzi severom a juhom 1860-1865 dopadla víťazstvom severu. Armáda severu prinášajúca slobodu, reprezentovala sily Michaela a armáda juhu Gabriela. Je to pekne vidieť aj na farbách uniforiem. Armáda juhu mala sivé uniformy (striebro), kým severná modré zo zlatým lemovaním (farba Michaela). Zrušením otroctva sa vytvoril priestor pre ďalší ekonomický rozmach USA. Čoraz viac prosperujúcejšie USA sa po roku 1880 stávajú znovu cieľom novej veľkej prisťahovaleckej vlny, teraz hlavne zo strednej a východnej Európy, ktorá trvala do vypuknutia 1. svetovej vojny. Táto nová vlna priniesla okrem masy pracovnej sily ochotnej pracovať v tvrdých podmienkach novo vznikajúcich veľkých priemyselných aglomeráciách, aj niekoľko miliónov židovských prisťahovalcov, ktorí sa čoskoro stali dôležitým zdrojom intelektuálneho potenciálu USA a motorom ďalších zmien. Židia ako Gabrielský národ zo špecifickým vzťahom k Michaelovi akoby práve v tejto dobe vlády dvojnásobného Michaela mali doniesť Gabrielský impulz intelektualizmu do života USA. Dôležitým sa hlavne v oblasti myšlienkovej javil rok 1879, kedy sa 354 ročným duchom času stal Michael. Z napätia a boja medzi odstupujúcim mesačným archanjelom Gabrielom a nastupujúcim Michaelom vznikol celý rad bizarných apokalyptických náboženstiev, tak charakteristických pre USA. Z inšpirácie mesačných bohov vznikli hnutia ako Jehovisti, Mormóni, Adventisti a celá rada ďalších menších združení a siekt. Príznačné pre ne je, že neuznávajú duševno-duchovnú podstatu človeka, spasenie vidia vo fyzickom zničení Zeme a vzniku raja na novej fyzickej zemi v obnovených fyzických telách. Ako protiklad k tomuto jednostrannému Ahrimanskému pohľadu , vzniká v roku 1875 v New Yorku, pod vedením Heleny Blavatskej Teozofická spoločnosť. Táto významná duchovná spoločnosť, čerpajúca hlavne z východnej múdrosti, práve tu v USA ako krajine realizácie ideí v hmote, mohla dať pod vedením plukovníka Olcotta, organizačný rámec tak potrebný na účinné šírenie jej posolstva. Teozofická spoločnosť sa stala veľkou iniciátorkou duchovných zmien a vzniku moderného spôsobu duchovného bádania v 20 storočí. Z jej impulzov vzniklo niekoľko ezoterických škôl a zoskupení rôznej úrovne a kvality. Na tejto Michaelskej perióde je vidieť ako sa slnečný impulz najprv v podobe hmotnom (zlata) stáva v rovine fyzickej zdrojom hospodárskeho rozmachu a postupnej ekonomickej a politickej slobody, v rovine mentálnej, zdrojom pozitívnych duchovných hnutí ako Teozofickej spoločnosti, alebo v negatívnej podobe vo forme materialistických náboženstiev. V tomto období bola v New Yorku ako dar francúzskych slobodomurárskych kruhov vztýčená Socha Slobody ako spomienka na obdobie revolučných časov z doby vládnutia Venuše, kedy sa trvalo vydobyla sloboda a nezávislosť USA. Socha znázorňuje Venušu – Zorničku, ktorá hrdo s fakľou svetla v ruke víta návštevníkov USA a tak stelesňuje určitý ideál, pozitívnu stránku toho, čo USA by mohli poskytovať svetu. Jej negatívnu stránku stelesňuje Pentagón a WTC, ktoré vznikli neskôr už v Marsickom období. Michaelská 72 ročná perióda sa končí rokom 1917 a vstupom USA do 1. svetovej vojny.  

 1917-1989- Samael/Mars

Prvá svetová vojna sa stala dôležitým míľnikom v dejinách USA. Prostredníctvom nej sa USA definitívne stávajú svetovou veľmocou a preberajú rozhodovaciu úlohu v určovaní politiky a ekonomiky sveta. Pod vládou Marsu sa prostredníctvom 1. svetovej vojny ukotvil dominantný vplyv USA v Európe. USA po 1. svetovej vojne významne zasiahli do vytvorenia a formovania nových európskych štátov, vzniknutých na troskách bývalých feudálnych impérií. Zrejme bez ich podpory by nevzniklo ČSR a ostatne štáty strednej Európy, čo zo strany USA bola len čisto pragmatická kalkulácia, v  zmysle dosahovania možnosti kontrolovania Európy. Od roku 1917 je vidieť ako sa Mars zrkadlí aj v stupňujúcej sa  dravosti a energickosti expanzie amerického hospodárstva, ktorá hlavne vďaka prvej a neskôr aj druhej svetovej vojne, získala obrovský impulz k svojmu rozvoju. Rýchle vyvíjanie nových zbraní a vojenských technológii, prispeli k vzniku výskumných centier, rozvoju priemyslu, zníženiu nezamestnanosti, a zvýšeniu životnej úrovne. Najlepšie je to vidno na porovnaní stavu USA v roku 1917 a 1945. Okrem hospodárskej recesie okolo roku 1929, paradoxne v dobe mierovejších rokoch, za 28 rokov vojenská technológia prešla od jazdcov so šabľami v rukách až k atómovej bombe. Od telegrafu k radaru a tento gigantický vývoj pokračuje dodnes. Za realizáciu väčšiny technologických noviniek, vrátane rakiet, satelitov, počítačov, Internetu, nepriamo vďačíme bohu vojny Marsu. Druhá svetová vojna znamenala na jednej strane ďalšie upevnenie vplyvu USA prostredníctvom Marsu, ale aj oslobodenie Európy a vytvorenie štítu proti boľševickému Rusku. Po 2. svetovej vojne, USA už definitívne participujú na prerozdelení celého sveta a vytvárajú mocenský protipól Rusku. Konfrontácia dvoch Ahrimanských ríši (pod symbolmi 5-cípich hviezd) pokračovala studenou vojnou a vznikom NATO, ako politicko-vojenského zoskupenia, snažiaceho sa násilným spôsobom zasahovať čoraz viacej do politiky celého sveta. Prostredníctvom zbrojenia, hrozby atómovej vojny a neustálej série konfliktov vo svete sa USA nakoniec podarilo oslabiť komunistický blok natoľko, že sa v 1989 fakticky rozpadol. Duch Samaela priniesol v týchto rokoch svojho vládnutia svetu možnosť úplného zničenia sveta jadrovými aj chemickými zbraňami. No Michael ako vyššia hierarchická bytosť dokázala obrátiť jeho ničivú silu v prospech slobody východnej Európy. Duchovné mocnosti vždy prinášajú ničivé aj pozitívne sily súčasne. Tu je dobre poukázať na dvojitú rolu USA v dejinách sveta. Majú pravdu tí, ktorí považujú USA hlavne od doby skončenia 2. svetovej vojny za svetového policajta a zasahovateľa do vnútorných záležitosti krajín, ako aj tí ktorí v nich vidia garantov slobody a demokracie. Oba pohľady sú správne. Áno, USA sú akýmsi strážcom prahu, testujúc tak kvalitu vyspelosti duše vedomej konkrétnych národov. Skutočne pomohli Európe pred zvodmi v podobe fašizmu a komunizmu, aby vzápätí ho vystavili inému pokušeniu v podobe čistého materializmu a ideologického ekonomizmu. Týmito pokušeniami sú ľudia nútení sa zaoberať, hľadať nove riešenia a vnútorne duševne dozrievať. K tomuto je táto konfrontácia hodnôt Európy s USA dobrá, dôležité je však, aby Európania boli schopní naplno vyvinúť svoju dušu vedomú a naplniť ju takým zmysluplným obsahom, ktorý úspešne odolá aj Ahrimanským zvodom a ponúkne iné videnia a reálne riešenia problémov sveta. Dovtedy, pokým si to Európania neuvedomia, bude vplyv USA v Európe pokračovať.

 

Súčasnosť, Zachariel/Jupitér 1989-2061

 Do konca roku 1989 sa dá naozaj hovoriť o tom, že USA slúžilo ako akýsi štít , zakrývajúci a ochraňujúci Európu. Pod týmto štítom sa vytvorila prosperujúca západná Európa, no súčasne za vynorila hrozba postupnej straty vlastnej identity a akéhosi sladkého rozplynutia v konzume. Toto sa mení v roku 1989. Koniec vlády Marsu a nástup Jupitera, ako nového ducha času, je symbolizovaný pádom svetového komunistického bloku a vzostupom procesu zjednocovania Európy. Zdá sa že Jupiter podporuje tento trend vytvárania Európskej únie, čomu sa aj čiastočne prispôsobuje politika USA. Zo strany Európskych krajín sa vytvárajú tlaky na zmenšovanie vplyvu USA a snahu o vlastnú cestu. To má za následok určité politické nezhody a konfrontáciu hlavne v zahraničnopolitickej a ekonomickej oblasti. EU má iné predstavy a metódy riešenia konfliktov vo svete, ako aj iné hospodárske záujmy. USA sa obáva konkurencie spoločného Európskeho trhu, čo sa už napríklad prejavuje nezhodami napr. v oblasti ciel. Zmeny sú tiež na finančných trhoch, kde nová spoločná mena EURO trochu zamiešala karty a dlhodobo ohrozuje dominantnosť dolára. EURO stúpa, kým hodnota dolára postupne stále klesá. Pre USA je táto Jupitérska doba, dobou hľadania si vlastnej tváre. Úlohou pre USA je, ako správne má vlastne uchopiť Jupitérsky impulz, ktorý akoby nebol USA vlastný. Mení sa na ťažké bremeno. Ako garanti určitého technologického rozvoja a vykalkulovanej stability mieru vo svete, sú na druhej strane sami zdrojom napätia a vytvárania konfliktov. Tento dvojstranný spôsob politiky je schválne pestovaný veľkými zbrojárskymi, energetickými a finančnými kruhmi, z dôvodov obrovských ziskov z toho plynúcich. Okrem všeobecne známych negatív, zbrojenie dovedené do maxima počas uplynulej Samaelskej doby, prinieslo aj obrovský rozmach vedy a informačných technológii, ktoré sa stali v súčasnom Jupitérskom období, technickým základom k vytvoreniu globalizácie informácii. Globalizácia sa často berie ako negatívny proces, bez toho aby sa chápal jej vlastný zmysel. Problémom USA je, že uchopuje Michaelsko-Jupitérsky impulz k slobode a globalizácii svojim materialistickým spôsobom, ktorý je pre nich tak charakteristický. Ponúka miesto globalizácie ducha, globalizáciu ekonomiky, čo z hľadiska sveta by malo byť až druhotným vedľajším procesom, slúžiacim k podpore napĺňania pozitívnych globálnych myšlienok.

 Politika

 Z pohľadu politiky sa pre toto obdobie 1989-2061, stal veľmi dôležitým rok 2001. Tesný výsledok konzervatívcov G.W.Buscha a 11. september, stal sa katalyzátorom zmien a urýchlil posun USA smerom k dôležitému rázcestiu. Do konca Jupitérskeho obdobia v roku 2061 sa v politike USA bude rozširovať priepasť medzi Michaelskou podobou duše vedomej reprezentovanej v politike Demokratickou stranou a Saturnskou stránkou duše vedomej reprezentovanou Konzervatívnou stranou. Doteraz v dejinách politiky USA sa viac menej rytmicky stále striedali oba politické vplyvy. Ale práve dnes, keď sa blíži doba malého ducha času Orifiela v roku 2061 sa táto tendencia k Orifielovi stáva pre Američanov nezvratnou. Preto pre Američanov sa septembrové udalosti stali vstupom do veku dospelosti. Akoby im prišlo zaplatiť cenu za to, že sú jedinou superveľmocou na svete, s čím sa objavila otázka, ako majú reagovať na výzvu americkým občianskym slobodám. Skutočná revolúcia sa odohrala v novej filozofii americkej zahraničnej politiky, ktorá vznikla v mene vojny proti terorizmu. Sme svedkami ústupu od rozvíjajúcej sa všeobecnej sympatie proti menšej liberálnej forme vlády a zmeny k obnoveniu mocnej, vtieravejšej vlády, charakterizovanej silným štátom a nepriepustnými hranicami. V procese hľadania spojencov USA znovu legitimizovali a posilnili celú škálu autoritárskych režimov a štýlov vládnutia, pričom tieto privítali boj proti terorizmu ako zámienku na ospravedlnenie vnútorných zákrokov. Bushova administratíva a jej neokonzervatívni ideológovia zmenili tradičnú geopolitiku na celom svete. Washington sa odklonil od medzinárodnej konzultácie a spolupráce. Bushova vláda sa vnútorne nezastaví ani pred koncepciou amerického impéria, formy ríše, ktorá historicky môže vyvolať veľkú nespokojnosť vo vnútri štátu. Vzniká tendencia k silnému centralizovanému štátu snažiacom sa vytvoriť múr medzi sebou a ostatným svetom. Američania si vôbec nie sú istí, čo to pre nich bude znamenať. Ešte však nie sú pripravení spochybniť závratné tempo vývoja politiky rodiacej sa v Bielom dome. Najdramatickejšie je, že s pádom ikony dvojičiek utrpela globalizácia vážny úder. Globalizácia je teraz v americkom zmýšľaní oveľa labilnejšou koncepciou - pri poznaní, že terorizmus je jej súčasťou. Odkedy je hlavným cieľom zahraničnej politiky USA absolútna bezpečnosť americkej domoviny, globalizácia sa ocitla v úzadí: badáme veľkú prekážku vo voľnom pohybe tovaru, ľudí, dokonca myšlienok, cez hranice USA a aj medzinárodne. V špecificky politickom kontexte sa preskupilo mnoho bodov na geopolitickej mape. USA majú momentálne bližšie k Indii a Rusku a odkláňajú sa od Európy - teraz „irelevantnej“ pre väčšinu amerických záujmov. Defenzívna moslimská reakcia na útoky bin Ládina a na vojnu proti terorizmu prispieva k nebezpečnej domácej diskusii v rámci USA s potenciálne ďalekosiahlymi následkami pre americkú zahraničnú politiku. Po týchto udalostiach sú USA hlboko spojené s najtvrdšou líniou izraelskej vlády v celej histórii. Vzťahy USA s moslimským svetom logicky dosiahli historický bod mrazu a stále sa zhoršujú - aj dlho nedotknuteľný vzťah USA so Saudskou Arábiou sa ocitol v priamej paľbe. Nebezpečné režimy s nebezpečnými zbraňami sú naozaj potenciálnou hrozbou, ale preventívna vojna sa nezadržateľne stáva preferovaným politickým nástrojom. Ako povedal Henry Kissinger, „dejinnou skúškou pre Spojené štáty bude, či dokáže zmeniť svoju súčasnú prevahu moci na medzinárodný konsenzus a naše vlastné princípy na medzinárodné normy. V tom spočívala veľkosť, akú dosiahli za svojich čias Rím a Veľká Británia.“ V slovách H. Kissingera je jasne cítiť duševnú spriaznenosť s mocenským postavením Ríma a Veľkej Británie v minulosti a jasne sa črtajúcu tendenciu USA, smerovať od globalizácie ekonomiky ku globalizácii moci na základe centralizovaného princípu. Táto tendencia centralizácie svetovej moci je už jasným otvoreným cieľom USA, ktorá sa bude prejavovať čoraz silnejšie. V období do roku 2061 sa zrejme vyhrania dva proti sebe stojace trendy. Michaelská globalizácia slobody a myšlienok proti globalizácii ekonomiky a moci. Globalizácia ekonomiky sa môže zakonzervovať a premeniť v nasledujúcom Orifielskom období na nejakú formu Saturnskej centralizovanej moci. Po roku 2200 sa americké impérium môže stať už akoby inkarnáciou Rímskej ríše z doby cisárstva, na vyššej kvalitatívnej úrovni, s pevnou centralizovanou mocou a autoritatívnym vedením disponujúcim veľkou technologickou prevahou. 

 

Ekonomika

Po roku 1989 sa napriek deklarovanej slobode podnikania priestor na slobodnú ekonomickú iniciatívu jednotlivca veľmi zužuje. Príčinou je obrovská vlna fúzii firiem a bánk do čoraz väčších hospodárskych gigantov. Ekonomická moc sa naozaj centralizuje do rúk veľmi úzkej skupiny ľudí, ktorých politický vplyv rastie do obrovských rozmerov. Problémom je, že táto skupina ľudí opúšťa už aj od tradičných hodnôt ekonomickej protestantskej morálky o čom svedčia aj posledné korupčné škandály veľkých amerických firiem, pilierov amerického hospodárstva. Táto centralizácia moci sa tým stáva skutočným ohrozením americkej demokracie, jej pozitívnej stánky reprezentovanej slobodnou individuálnou ekonomickou iniciatívou dodržujúcou určité etické normy. Hospodárstvo USA sa po 11. Septembri dostáva na križovatku. S novými pravidlami hry globálneho kapitalizmu prišli nové hodnoty. Vznikla nová elita manažérov, ktorá samu seba pokladá za pánov sveta, vládcov nad bezhraničnými krajinami. Rozdiel medzi platom topmanažéra a obyčajného zamestnanca sa počas dvoch desaťročí zmenil z 80- na 531-násobný; to bol rozdiel, ktorý sme tu mali naposledy v roku 1900. Naozaj sa tak vytvára vrstva mocichtivej oligarchie, určujúcej už neskrývane aj politiku USA. Toto prepojenie s politikou je zvlášť viditeľné u Konzervatívnej strany, ktorá skoro úplne a nezakrývane stotožňuje geopolitické ciele USA s hospodárskymi záujmami veľkých zbrojárskych a energetických nadnárodných spoločností. Tieto spoločnosti sú už skoro úplnými vládcami krajiny a aj sveta a akýkoľvek odpor voči ním je označovaný za ohrozovanie bezpečnostných záujmov USA, čo začína silno pripomínať 50. roky v komunistických krajinách. Chamtivosť sa legitimizovala a odhodila pláštik protestantskej morálky. Ekonomické otrasy v roku 2001 a 2002 sa využili v prospech ešte užšieho prepojenia s vládou. USA sú dnes často slovami mnohých analytikov aj v hospodárskej oblasti prirovnávané k Rímskemu cisárstvu. Táto podobnosť nie je náhodná ale svedčí a nastupujúcom novom Orifielskom charaktere USA. V USA nastáva vznik štátneho centralizovaného kapitalizmu. Samozrejme aj inde v Rusku alebo Číne je moc koncernov veľká, ale tu ide o to, že v USA táto tendencia nemá vnútorný vedomý odpor a kontrolu. Sila amerického hospodárstva totiž v minulosti čerpala z individuálnej schopnosti tvrdo a poctivo pracovať, opierajúc sa o nepísané etické pravidlá protestantskej morálky. Ak sa dnes začali tieto pravidla práve tými najsilnejšími porušovať, znamená to podlomenie dôvery k individuálnej zodpovednosti, čo znamená podlomenie samotných koreňov existencie USA ako krajiny sebarealizácie, a vznik pre Američanov úplne nového fenoménu, nástupu moci elity, túžiacej hlavne po svetovej moci, schopnej obetovať všetko. Keďže veľké koncerny sú plne prepojené s médiami a politikou, poslednou oporou slobody a možnosti účinne zasahovať, zostáva ešte relatívne nezávisle súdnictvo. No aj táto možnosť je limitovaná spletitým systémom práva založeného na precedensoch a finančnou silou klientov. Pri obrovskej finančnej sile koncernov nie je problémom platiť milióny dolárov rétoricky zdatným advokátom za obhajobu čohokoľvek a novinárom za vytváranie svojho pozitívneho obrazu.  

 

Spoločnosť a veda

Prečo sú tieto procesy centralizácie politiky a ekonomiky v USA nebezpečné a asi aj nezvratné? Pretože Američania nemajú historickú skúsenosť, nemajú mystickú vnútornú zomknutosť okolo nejakého duchovného základu, náboženstva, nemôžu sa ani oprieť o pokrvnú, alebo rodovú spojitosť. Všetky náboženstvá, alebo etniká ak sa nerozplynuli v anonymnom americkej národe, si zachovávajú svoj uzavretý úzky charakter bez vnútorného duševného a kultúrneho prepojenia s krajinou v ktorej žijú. Američania neprešli zlom, dokonca ho popierajú neuznávajú. Utrpenie vnímajú ako slabosť, prežitok. Američania nechápu ako Rusi, že utrpenie je možnosťou skočiť na nový vyšší stupeň múdrosti. Američania potlačujú utrpenie do podvedomia, čím sa vystavujú obrovskému psychickému tlaku. Bez múdrosti prijatej z utrpenia nie je možný ani kultúrny rozvoj. Preto Američania nemajú kultúru v hlbšom zmysle, majú len zábavu. To čo je prezentované ako umenie, zväčša čerpá z európskych koreňov a väčšinou je to len akousi mentálnou hrou malej skupiny intelektuálov, bez hlbšieho dosahu na vplyv spoločenskej a duchovnej atmosféry v krajine. Vďaka spôsobu vzdelávania idúcemu len k povrchnej intelektuálnosti, sú Američania pripravovaný k jednostrannej výkonnosti v nejakom úzkom odbore bez chápania širších súvislosti. Tieto širšie súvislosti ich nezaujímajú, sú nepraktické. Vzdelávanie nevedie k múdrosti, ale k ostrému analytickému mysleniu. Pričom okrem niekoľkých elitných súkromných univerzít sú ostatné, hlavne štátne školy, na veľmi slabej úrovni. O úbohej úrovni všeobecného vzdelania svedčia aj výskumy Americkej národnej vedeckej nadácie. Táto nadácia vydáva každý druhý rok správu o znalostiach Američanov. V roku 2000 polovica občanov nevedela, že Zem obieha okolo Slnka. Tretina absolventov vysokých škôl netušila, že naša planéta obehne okolo Slnka za rok. Väčšina Američanov nevie vymenovať jedinú Európsku krajinu, viac ako polovica obyvateľov vrátane mnohých kongresmanov nemá pas, lebo nikdy nebola a ani neplánuje navštíviť inú krajinu.  Samozrejme že USA majú veľmi silnú bázu výskumu, ale tá je hlavne zameraná na aplikačný výskum. Pričom intelektuálna špička sa grupuje už 100 rokov prevažne z emigrantských kruhov. Je faktom, že všetky významnejšie objavy a myšlienky   pochádzajú z  Európy alebo  Ruska. V USA dosiahli len svoju realizáciu, alebo zdokonalenie, a to vďaka manažérskej zručnosti Američanov schopnej vďaka peniazom a dobrým podmienkam pritiahnuť, čo najviac mozgov z celého sveta. No problémom americkej vedy je jej jednostranná empirická analytická povaha vylučujúca intuitívne poznávanie. Americká veda nemá vôbec žiadne vnútorné pochopenie o súvislosti medzi úrovňou morálky a úrovňou intelektu. Nechápe že ľudia z Európy a Ruska, ktorí k niečomu dospeli, zvádzali v sebe veľké morálne boje a opierali sa často o pravdy im intuíciou darované. Vedci v USA sú čoraz viac vyzdvihovaní, stávajú sa v sebe uzavretou elitnou kastou, oddelenou od ľudí, podobní egyptským kňazom, ktorých výroky sa stávajú záväznými pravdami. Novou modlou vedy a nástrojom na manipuláciu ľudí sa v USA stáva genetika. V genetike akoby novodobí vedci dostali do rúk kľúč k ovládaniu človeka, možnosti jeho zdokonaľovania v zmysle fyzického tela. Šťastný budúci svet vedci vidia ako svet umelých bytostí z upravenými génmi, ktorí budú v zdraví dožívať sa stovky rokov a kde elita vedcov bude riadiť svet. Za týmto dokonalým vedeckým materializmom (čiže reálnym marxizmom), cítiť uškŕňať sa Ahrimana. Vývoj v USA bude v oblasti skúmania ľudského génu veľmi rýchlo napredovať po tú hranicu, kde sa viditeľné stretáva s neviditeľným. V tomto bode sa v čase niekedy po roku 2050 vývoj zastaví a americká marxistická veda sa definitívne zakonzervuje, zideologizuje a premení na politický mocenský nástroj ovládania más.

 V USA je podvedomie potláčané čo podľa známeho ruského karmického diagnostika Lazareva, plodí vnútornú agresiu, prejavujúcu sa rôznymi úchylkami, bezdôvodnými streľbami a zhoršovaním celkového psychického aj fyzického stavu obyvateľstva. Podľa rôznych oficiálnych amerických štatistík sa vypočítavá, že z 267,8 miliónov obyvateľov USA je okolo 50 % populácie postihnuté nejakou duševnou poruchou. Vnútorné duševné problémy sú považované za slabosť a riešením je branie čoraz väčšieho množstva liekov. Zaujímavý fakt je, že priemerní Američania, tak istí a sebavedomí v bežných praktických činnostiach a v biznise, prejavujú až zarážajúcu slepú oddanosť a vieru lekárom a vedcom. Je to asi zapríčinené kombináciou veľkej ahrimanizácie spoločnosti, stratou reálnej živej duchovnosti a absenciou skutočnej vzdelanosti. Mocenským elitám ako aj farmaceutickému priemyslu to samozrejme vyhovuje. Veda v službách biznisu je generátorom neustáleho zisku. Okrem zlého duševného stavu obyvateľstva USA je v porovnaní s krajinami západnej Európy, nedobrý aj celkový fyzický stav obyvateľstva. Obrovsky nárast rakoviny, srdcovo cievnych ochorení ako aj obezita asi polovice obyvateľstva svedčí o presnom opaku obrazu, ktorý nám ponúkajú americké seriály. Príjemne a krásne ženy z filmov a seriálov, silní a svalnatí muži, sú len nepodarenými karikatúrami kultu tela, tak starostlivo pestovaného v najrozvinutejšiemu fitness priemyslu, zdravého životného štýlu na svete, obrovskému množstvu športových zariadení a napriek genetickej rôznorodosti, ktorá by mala podľa materialistickej vedy byť predsa zdrojom krásnych, zdravých a invenčných ľudí, patria Američania medzi fyzicky najnezdravších ľudí minimálne v rámci vyspelých krajín, o čom sa okrem štatistík môže presvedčiť každý návštevník USA.

  Zaujímavou skutočnosťou je aj neuveriteľne ľahká zmanipulovateľnosť ľudí. Väčšina Američanov naozaj verí tomu, čo im v TV povedia. Nemajú oproti nám, Európanom odchovaných rôznymi totalitnými režimami, vnútornú schopnosť skeptického rozlišovania a triedenia médiami podávaných informácii. Pre bežných Američanov, vychovávaných v duchu povrchného vlastenectva a protestantskej etiky, by bola nepredstaviteľná predstava, že by im politici mohli klamať. Ich lineárne čierno-biele uvažovanie, inak tak efektívne v  jednorázových otázkach rozhodovania v praktickom živote, spojené s naivným idealizmom ich robí ľahkou korisťou v rukách šikovných manipulátorov. Preto reklama fungujúca prostredníctvom stoviek existujúcich rozhlasových a televíznych staníc, je v tejto krajine zvlášť účinná. Zvláštny je aj postoj Američanov k ich formálnej morálke. Televízie a filmy sú na jednej strane plné násilia a krvi, na druhej strane ponúkajú obrovský výber rôznych náboženských programov. Na jednej strane rôzne kostoly a náboženské zhromaždenia praskajú vo švíkoch, ľudia tam tancujú, vzývajú Boha, držia sa za ruky a upadajú do extázy, na druhej stane sú USA miestom častých násilných excesov, ako napríklad streľby v školách alebo prudkých rasových nepokojov zachvacujúcich celé mestá. Absolútna dostupnosť zbraní je pritom v súlade s deklarovanou slobodou rozhodovania. USA sa pomaly v priebehu 20. storočia tak premenila z krajiny reálnej slobody na krajinu ilúzie slobody. Ľudia môžu vyznávať rôzne bizarné náboženstvá, vyberať si zo stoviek TV programov, hlásať svoje myšlienky, ale len do takej miery, ktorá neohrozuje základy samotnej spoločnosti. Vtedy štát dokáže veľmi tvrdo a dôrazne mocenský zasiahnuť, odôvodniac to národno-bezpečnostným záujmom. Tá miera je presne a ostro definovaná a prísne sledovaná. Štát kľudne toleruje sektárov tancujúcich holých v extáze a čakajúcich na pristátie UFO, ale okamžite dokáže zatvoriť na doživotie na základe falošných obvinení niekoľko významných profesorov ekonómie snažiacich sa o alternatívny prístup v ekonómii a úplne medialne stopnúť všetky informácie o prípade ba dokonca ani nepripustiť vôbec žiadnu diskusiu k možným iným spôsobom fungovania ekonomiky a spoločnosti. V USA existuje veľa politických väzňov, čo potvrdzuje aj Amnesty International, ktorí sú oficiálne väznení za fingované trestné činy, pričom ich skutočnou vinou sú len iné politické názory. Mimochodom USA celkovo patrí medzi krajiny s vysokým podielom väzňov k pomeru k obyvateľstvu. Viete, že v amerických väzniciach sedí viac než dva miliony vlastných občanov? To predstavuje 0,7 percent celej americkej populácie (286 miliónov). Pre porovnání: Čína, ktorá je často kritizována z porušovania ľudských práv, drží vo svojich väzniciach  1,4 miliónov (0,1 percenta svojej populácie čítajúcej celkovo 1,3 miliardy).

 Náboženstvo a kultúra

USA sú rajom pre všetky možné sekty a bizarne náboženstvá, uzavreté do vlastného sveta V USA je dokonalá odluka cirkví a štátu. Je tu roztrieštenosť na nespočetné množstvo drobných cirkví. Neexistuje tu nejaká národná cirkev. Väčšina cirkví sa tu etablovala importom spolu s novými prisťahovalcami. Cirkev je financovaná len na základe dobrovoľnosti a silnému zmyslu Američanov pre komunitný život. Pričom komunitným životom je tu v duchu občianskej spoločnosti myslená neosobná pospolitosť individualít, spojených vonkajším putom spoločných záujmov a cieľov. Presný opak ruskej pospolitosti, spojenej spoločnou krvou, trápením a mystickou clivotou duše. V Amerike sú ľudia spojení na základe vonkajšej príslušnosti k spoločenskému stavu, no za múrmi domu je každý sám sebou a o svoje trápenia sa s nikým nedelí. Pred ostatnými musí ukazovať svoj úspech a žiarivý úsmev. Prejavovanie bolesti alebo trápenia je brané ako slabosť. Preto návšteva kostola v americkom prevedení je braná výlučne ako spoločenská udalosť, ako život v komunite. Najdôležitejšou skupinou cirkví sú rôzne modifikované verzie protestantských cirkví, ako sú napr. metodisti, baptisti, anabaptisti, kvakeri, presbyteriani. Existujú aj špecifické americké cirkvi s apokalyptickým a silne materialistickým zafarbením, ako sú adventisti, jehovisti, mormoni a scientológia. Takí Mormoni napríklad úplne prepadli kultu genealógie, po celom svete zbierajú všetky dostupné rodokmene niekedy žijúcich ľudí a dáta zhromažďujú vo svojej ústredni v Salt Lake City. Mormoni veria, že ak vyslovia meno a dátumy narodenia a smrti nejakej kedysi žijúcej osoby tak ju spasia. Toto je už skutočným materialistickým náboženstvom, spájajúcim v sebe najnovšie technológie a detinskú poverčivosť. Spojením bezhraničnej viery k vede a technike s mentálnou technikou vyniká zvlášť scientológia, ktorá je niečím zvlášť charakteristickým pre súčasný náboženský život Američanov. Pozrime sa na ňu trochu bližšie. Scientológia(SC) vznikla z dianetiky, definovanej ako akási technológia duševnej liečby, ktorá chce vylepšovať jedinca i spoločnosť. Neskôr sa dianetika pretransformovala na scientológiu, ktorá sa stala náboženstvom. Cieľom SC je prostredníctvom peňazí dostať sa k moci Ako základ na dosiahnutie tohto cieľa, scientológom slúži vymývanie mozgov. Chcú totiž vytvoriť nového človeka, ktorý by bol čistý a preto aj svoj ,produkt nazývajú clear. Na to slúži špeciálny postup, audit. Pri audite sa neraz používa tzv. E-meter, čo je v podstate detektor lží, a tak sa audítor - vyšetrovateľ dozvie, či budúci clear hovorí pravdu. Audítor býva svedkom prudkých emócií, nesmie však byť súcitný, lebo práve jeho tvrdosť robí človeka, šťastným. Školiaci systém SC sa nazýva Most k úplnej slobode a skladá sa z množstva stupňov zasvätenia. Po počiatočných auditoch sa adept prepracuje k stupňu Release. Oslobodený človek je zbehlý v oblasti komunikácie. Keď je šikovný, môže dosiahnuť stav čistoty - clear. Clear už môže ovládať ľudí a sám vykonávať auditing. Jedným z cieľov SC je, aby clearov bola celá planéta. Najvyšším bohom je moc. Celý tento systém akoby pripomínal pretransformovaný spôsob jezuitského zasvätenia, spočívajúci tiež v určitých  nesprávne uchopených mentálnych technikách vedúcich k úplnej podriadenosti autorite. Samotné jezuitstvo, ako krajný prúd katolicizmu je inšpirovaný Saturnom, princípom pre ktorý je charakteristický konzervativizmus, poslušná viera v autoritu a prísna centralizovaná hierarchia. Scientológia je tak inkarnovaným jezuitstvom v novej podobe na vyššom stupni a smerom k blížiacej sa dobe vlády Orifiela môže významne získavať na sile. 

 Zaujímavé trendy tiež prebiehajú medzi farebným obyvateľstvom. Nebieli Američania, čiže černosi, hispánci a Ázijci majú veľký demografický nárast a už dnes tvoria asi tretinu obyvateľstva USA, čo u bielych obyvateľov podporuje rast pravicových tendencií v novej podobe. Táto podoba sa prejavuje ako spojenie rasizmu, protestantského fundamentalizmu a  akejsi neo-eugeniky, kultu tela a genetického vylepšovania človeka (rozumej fyzického tela belocha). Naopak u černochov a hispáncov, ktorí až tak nepotlačujú svoju prirodzenú živočíšnosť, rastie pocit sebavedomia a obľubu si získava islam. Dnes je v USA vyše šesť miliónov mohamedánov a je to najrýchlejšie rastúce náboženstvo. Veľa z černochov sa zoznamuje s islamom vo väzeniach. Odhaduje sa, že až 70 percent černochov vo väzeniach prestúpi na mohamedánstvo, čo mnohí považujú za dedičstvo rasizmu, či nedostatok príležitosti ekonomicky preniknúť na úroveň druhých etnických skupín. Nech to je už akokoľvek, mohamedánstvo je v pohybe a jeho perspektívy do budúcnosti sú skvelé. Islam sa začína organizovať, Napr. existuje silná organizácia „Islam nation“, ktorá zlučuje milióny radikálnych čiernych moslimov. Táto organizácia má dobré finančné zázemie a politické ambície, čím sa stáva pre vládu veľkou výzvou. USA sú tak konfrontované s odvrátenou stránkou Mesiaca nie len z vonka v podobe arabského terorizmu, ale už aj z vnútra. Nebezpečné bude, keď sa americkí čierni moslimi dokážu ozbrojiť, zorganizovať a viesť kampaň proti vlastnej krajine. Ďalším prekvapením je aj silný postup katolicizmu v USA, kde donedávna bol iba akousi minoritnou a hlavne na fundamentalisticky protestantskom juhu, veľmi nenávidenou cirkvou. Lenže USA je pod tlakom emigrácie z Mexika a to znamená neustály prílev mexických katolíkov. A tiež to znamená, že katolícka cirkev sa dostáva do pasce etnickej identifikácie s Mexičanmi, ako to bolo predtým s Írmi či Poliakmi. Okrem týchto náboženstiev treba ešte spomenúť vplyv východných náboženstiev, ako budhizmus ktorý je dnes v Amerike považovaný za akademické náboženstvo intelektuálov a rôzne modifikované verzie hinduizmu rozšírené hlavne  v New Yorku a Kalifornii. Samozvaní guruovia ako Osho a pod. našli v naivných Američanoch vďačných obdivovateľoch a hlavne štedrých finančných prispievateľov ich nákladného života. Celé americké duchovno pod nálepkou New Age sa v súčasnej podobe opiera o samoúčelné joginské techniky rozplynutia v Nirváne, neošamanizmus, alebo kontaktérstvo mediálnych osôb. Takéto duchovno sa stáva len akousi virtuálnou Ahrimanskou karikatúrou skutočnej reálnej spirituality a nevedie k žiadnemu oplodňovaniu kultúry a spoločnosti. New Age plynie vedľa toku reálneho života a stáva sa tak len istým druhom zábavy a úteku do ríše snov. New Age sa tak v americkej podobe stáva podobným druhom náboženstva ako napr. mormonské alebo jehovistické. V najnovšom vydaní Encyklopédie amerických náboženstiev od J. Gordon Melton možno nájsť podrobný zoznam 2630 hesiel, zaradených do viac než dvoch desiatok neformálnych náboženských "rodín". Medzi najkurióznejšie cirkevné prúdy, ktoré sa v USA objavili pomerne nedávno, možno nesporne zaradiť: Uctievačov Johna F. Kennedyho, Nudistickú kresťanskú cirkev požehnaného panica Ježiša, Cirkev anonymného boha, Cirkev novej piesne (ktorá svojho času ponúkala zadarmo rezne, aby nalákala nových členov), a 22 cirkevných prúdov, ktoré veria v UFO (vrátane klonovania chtivých Raeliánov). Množstvo všetkých tých náboženstiev, siekt a duchovných smerov, ktoré sa ponúkajú ako produkty v supermarkete, vytvára zdanie, že kvantita a možnosť výberu je zárukou duchovnej   kvality spoločnosti.

 Amerika je zrkadlovým obrazom Ruska. V Rusku sa všetko negatívne a patologické v ľudskom vedomí okamžite manifestovalo smerom von, čoho výsledkom bol v minulosti buď despotický teror alebo vláda anarchie a kriminality. No na podvedomej duševnej rovine je duša Ruska čistá, akoby sa rôznymi bolesťami neustále očisťovala. V USA je to presne naopak. Zdanlivý blahobyt a  poriadok spoločnosti , je v protiklade s narastajúcou patológiou v dušiach Američanov. Úroveň vedomia Ameriky je síce dnes čisté, ale podvedomie je znečistené. Pričom pre budúcnosť a vývoj spoločnosti je dôležitejší stav úrovne podvedomia. Preto je často budúcnosť Ameriky aj od rôznych  jasnovidcov a vizionárov vykresľovaná v temných farbách. Napríklad všeobecne známe proroctvá. od Nostradama a  Cayceho, ktorí často opisovali katastrofické scenáre diania v USA, a s obľubou hlavne  New Yorku, predpovedali rôzne živelné pohromy a vojny. Aj keď tieto ich videnia sú podľa mňa sporné, lebo neznázorňujú fyzickú realitu, ale astrálnu pocitovú sféru, z čoho vyplývajú aj nepresnosti v časových údajoch, predsa len tieto videnia dobre poukazujú na kvalitu duševného stavu spoločnosti v blízkej budúcnosti. To, že majú tieto obrazy katastrofický nádych, len potvrdzuje trendy v psychike Američanov, čo dobre vidno aj v ich dnešnej kultúre. Prečo Američanov tak fascinujú a majú taký komerčný úspech rôzne horory, akčné, katastrofické a sci-fi filmy? Pretože im tieto filmy nastavujú zrkadlo a ukazujú na ich vnútorný duševný svet. To čo je dnes vo sfére myšlienok a pocitov ľudí, to sa raz v budúcnosti zhmotní do fyzickej reality. Okrem násilia a katastrôf sa v hollywoodskych filmoch akoby systematicky až magicky pracuje s archetypami vedomia. Napríklad fascinácia archetypom draka znázornená v mega úspešných filmoch S. Spilberga – Jursky park v jeho agresívnej, ohrozujúcej forme môžeme vnímať aj ako imagináciu prejavujúceho sa Samaela vynárajúceho sa z podvedomia. Iným spôsobom z vonka, staticky, je vnútorný stav Američanov vynikajúco stvárnený európskym pohľadom aj vo filme Larsa von Triera - Dogville, ktorý ukazuje ako všetky psychické tiene v ľuďoch sú násilne potlačované do podvedomia a snaha udržovať zdanie falošnej morálky vedie až k popretiu vlastnej duše, ktorá je v podobe krásnej Nicole Kidman zhanobená do tej miery, že aj morbídne vyvraždenie všetkých obyvateľov dediny rukou mafiána (Satana) vyznieva ako kuriózny, paradoxný ale zákonitý Happy End. 

 

Budúcnosť, Orifiel 2061-2133

 

Na základe zhrnutia všetkých predošlých skutočností môžem sa pokúsiť vyvodiť nasledujúce trendy vývoja americkej spoločnosti do budúcnosti. Od roku 2001 sa bude presadzovať čoraz dôraznejší  neo-konzervatívny štýl politiky. Pod zámienkou prísnejších proti teroristických zákonov sa položia základy postupného vytvorenia centralizovanej ríše s prísnou mocenskou hierarchiou, cenzúrou a policajným štatútom. Po roku 2061 s nástupom Saturna/Orifiela dôjde k postupnému rozkolu s ostatným svetom, veľkými nezhodami s EU a Ruskom, čo sa časť vládnucej elity, bude snažiť riešiť mocensky. Sily USA budú viazané  bojom s medzinárodným terorizmom, ktorého forma sa bude rokmi kvantitatívne a kvalitatívne meniť a naberať rôzne podoby. Aktuálnou sa stane otázka prežitia Izraela, ktorého podpora už nebude politicky únosná. USA stratia kontrolu nad vývojom v Európe a Rusku, čo bude mať za následok znefunkčnenie OSN a rozpadu NATO. Všetko sa vyhrotí v nasledujúcom období vládnutia malého ducha času Gabriela/Mesiaca  2133-2205, keď spor USA–kontra svet dostane výrazný ideologický charakter. Predpokladám, že k moci sa dostane nová elita scientistov, ktorá dokáže organicky spojiť ultra-kozervatívnu pravicovú politiku s protestantským fundamentalizmom a  eugenikou. Na základe obrovskej technologickej prevahe, najmä v oblasti nanotechnológií a biotechnológií, ktorá bude v tomto období kulminovať, budú USA neskrývane sa uchádzať o vládu nad svetom vo všetkých rovinách. Ak Rusko a Európa dosiahne do tejto doby určitý stupeň duchovného vývoja, môžu oproti vyspelej technológii USA postaviť svoju morálnu technológiu. Úroveň kvality morálnej sily Európy a Ruska, premenenej na poznávaciu schopnosť, postavenej v strete voči mohutnej technologicko-vojenskej sile USA, bude tým dôležitým momentom, ktorý rozhodne o ďalšom osude sveta. Tento stret nemusí mať vojenský charakter, skôr bude prebiehať v politickej, kultúrnej, ekonomickej a duchovnej podobe. Dôležitým faktorom bude aj nárast aktivít černošského obyvateľstva v dobe malého Gabriela v  podobe vzostupu islamského hnutia, ktoré dosiahne značný rozsah a dokáže vidieť v islamskej ideológii aj vyriešenie vlastného problému s rasizmom. Tento vnútorný nepriateľ štátu sa môže spojiť s moslimmi z vonku a stane sa tak veľkým nebezpečím. Konfrontácia bude pokračovať aj s pozostatkami liberálnej politiky, snažiacej sa uchovať zbytky z  bývalých amerických hodnôt slobody. V USA prebehne akoby na vyššom stupni obdobný zápas, aký prebehol Európou v 17. storočí  v čase 30 ročnej vojny, keď sa stretli sily nového reformného protestantizmu s katolicizmom a súčasne aj kulminoval boj kresťanskej Európy s Osmanskou ríšou. Následkom tejto ideologickej vojny, ktorá môže mať aj psychologicko-informačný charakter, bude ďalekosiahla vnútorná premena USA. Nastane stiahnutie sa zo zahraničnej politiky, skončí sa angažovanie v oblasti Blízkeho východu a podpora Izraelu, čo bude súvisieť aj s celosvetovou zmenou energetickej koncepcie. Jediným dlhodobejším zahraničným partnerom sa paradoxne stane Čína. Cenou za udržanie vnútornej stability sa stane rozpad USA na viacej samostatných celkov. Zostane konzervatívny severo-východ, pod vládnutím kliky fanatických vedcov-eugenikov s podporou armády a bezpečnosti. Ostatné štáty budú viac menej samostatné s vlastnými spoločensko-politickými systémami, od černošských južanských štátov, riadiacich sa zvláštnym druhom modifikovaného islamu až po slobodné štáty západného pobrežia, ktoré budú mať podobu únie samostatných a slobodných komunít.

 Keďže USA nebude schopná reflektovať nový vývoj vo svete, začne od roku 2100 strácať aj svoju obrovskú ekonomickú a intelektuálnu silu. Bude to súvisieť aj so zmenami ľudského vedomia, so zmenou celej aury Zeme, tak ako sa to podľa duchovnej vedy predpokladá v najbližšej budúcnosti. Morálna sila sa začne zlučovať s poznávacou schopnosťou, čo v realite bude znamenať, že len tá spoločnosť, ktorej intelektuálna elita si tohoto bude vedomá a  začne na sebe morálne pracovať, bude schopná predkladať nové tvorivé vízie efektívneho a hlavne múdreho riadenia spoločnosti. Tá elita, ktorá sa tomu budú vzpierať, privedie spoločnosť k intelektuálnemu úpadku. O čo viac vývoj vo svete pôjde smerom k intuitívnemu poznávaniu, o to viac sa americkí vedci budú držať dogmy, čo bude mať za následok postupný vedecký a následne aj ekonomický úpadok USA, ktorý sa prejaví hlavne od roku 2200. Po konfliktoch v mesačnom období, v dobe vládnutia Rafaela/Merkura 2205-2277 dôjde k dočasnej stabilizácii a konsolidácii pomerov v zbytku USA. V tomto čase sa môže prejaviť aj v nejakej novej forme vzostup cestovania a objavovania, v tomto prípade asi aktivita smerom do vesmíru, čiže prudký nárast vesmírnych letov, vytváranie kozmických staníc a možno aj pokusy o osídlenie iných planét. Vtedy dôjde asi aj k znovu obnoveniu kontaktov a spolupráce s inými krajinami sveta.  

 To už začne v rokoch 2234-2588 vládnuť veľký duch času Orifiel/Saturn, ktorý potvrdí a zakonzervuje novú podobu USA. V tejto dobe vojensko - technologický priemysel celú svoju silu vrhne k vybudovaniu akéhosi bizarného štátu Orwelowského typu. Nové Spojené štáty americké, pozostávajúce len zo štátov približne ležiace východne od Missisipi a severne od Tennessee, budú mať charakter technologickej spoločnosť, riadenej elitou vedcov žijúcou v uzavretých spoločenstvách. Systém spoločnosti bude tuho centralizovaný a rozdelený na kasty. Najvyššou kastou s právomocami rozhodovania budú vedci - genetici, ďalej to bude stredná kasta bežných občanov relatívne slobodných ale bez právomocí rozhodovania a treťou najpočetnejšou vrstvou bude skupina výkonnej sily, ktorú budú tvoriť vyklonovaní typizovaní ľudia - bioroboti. Celé to bude postavené na akejsi dogmatickej ideológii spájajúcej v sebe prvky darwinizmu, tetechnokratizmu a mesianzmu. Všetko bude riadiť Ústredný výbor, zložený z najlepších vykladačov dogmy a disponujúci absolútnou mocou, ktorí budú prostredníctvom informačnej štátnej polície kontrolovať a určovať život každého jednotlivca a dokonca aj jeho myslenie.

Podobne ako v 50-tych rokoch 20. storočia v komunistických režimoch, ľudia budú súdení len za to čo si myslia, prípadne čo by mohli teoreticky urobiť. Výborne je táto skutočnosť zobrazená vo filme Stevena Spielberga "Minority Report“, kde zločinca zatknú ešte skôr, než spácha zločin. Celková ahrimanská atmosféra budúcnosti v Orwelovskom duchu je dobre zobrazená aj v sci-fi filme "Piaty element“. V oficiálnej upútavke k filmu sa vyslovene hovorí: "V roku 2214 prichádza Temnota. Iba Piaty element (Milla Jovovich) môže zachrániť ľudstvo od jeho konca, tak ako to robí každých 5000 rokov“. Pričom temnota je znázornená ako koncentrované zlo v podobe živej obrovskej olovenej gule. Je zaujímavé ako hollywoodskí tvorcovia prišli k tomuto dátumu, ktorý nápadne korešponduje s končiacim časom vlády Michaela a zo začínajúcim veľkým duchom času Orifielom. Ak odčítame 5000 rokov dostaneme dátum 2786 pr. nl., ktorý znovu korešponduje s končiacim michalským časom a začínajúcim veľkým obdobím Orifiela v minulosti. Orifielský charakter sa prejaví aj v architektúre, keď zhruba od roku 2061 začnú prevládať guľovité tvary, ktoré môžu mať tvar kupol nad mestami, tak ako sa to zobrazuje aj v rôznych sci-fi zobrazeniach budúcnosti.

Ak USA tvorivo nezachytia a pozitívne nezareagujú na radikálnu zmenu duševného vedomia ľudí, ktorá nastane po roku 2012, tak v čase nástupu veľkého ducha času Orifiela/Saturna  hrozí, že všetku svoju silu skôr obrátia na izoláciu a absolútne duševné odtrhnutie sa od diania v zvyšnom svete. USA sa tak stanú skanzenom minulej epochy ľudstva, pričom vývoj sveta pôjde míľovými krokmi úplne inou cestou, ktorá sa bude diametrálne líšiť od dnešnej. V tom by mali byť práve Európa a hlavne Rusko hnacím motorom zmien a tvorcami nového druhu kultúry. V rozdielnom vývoji jednotlivých častí sveta sa položia základy naozajstnej Apokalypsy, čiže rozdelenia ľudstva na dve rasy. Jednej zostupnej prezentovanej práve USA, a druhej vzostupnej prezentovanej slovanskou kultúrou, ktorá by mala prebrať žezlo svetového vývoja a niekedy po roku 3000 viesť svet k novému duchovnému vzostupu. K úplnému fyzicko-duševnému rozdeleniu ľudstva potom dôjde až v ďalekej budúcnosti.

 

David Sulík

2004

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode