Kniha - Sociálna Trojčlennosť II

12.04.2017 00:00

Predstavujem knihu „Sociálna trojčlennosť IIs podtitulom „Stredoeurópsky koncept sociálne spravodlivej spoločnosti“, ktorá je podstatne prepracovanou a cca o 90 strán rozšírenou verziou knihy "Sociálna trojčlennosť".  

 

Anotácia:

Trojčlennosť sociálneho organizmu ako alternatívny koncept k súčasnému ekonomickému a politickému systému. Bratstvo, rovnosť sloboda. Spolupráca v ekonomike, priama účasť na riadení štátu, sloboda v duchovnej oblasti ako tri piliere fungovania spravodlivej spoločnosti. Marxizmus, utopický socializmus, anarchizmus, participatívna a ekonomická demokracia, Koncepcia sociálnej bezpečnosti, štvorčlennosť a dvojčlennosť, Zeitgeist vo svetle sociálnej trojčlennosti. Úloha strednej Európy. ČSR a sociálna trojčlennosť. Baťa, družstevné hnutie, Pražská jar, rok 1989. Sociálna trojčlennosť ako reálna tretia cesta. Príklady uplatňovania sociálnej trojčlennosti

 

Úvod k druhému rozšírenému vydaniu

       „Sme svedkami konečného víťazstva kapitalizmu, po ktorom bude nasledovať jeho odchod mimo svetovú scénu a začiatok spolupracujúceho spoločenstva," hovorí Jeremy Rifkin, známy politický poradca, ekonóm, sociálny teoretik a mienkotvorný autor 20 kníh. Domnieva sa, že z popola súčasného ekonomického systému vznikne úplne nový model založený na vytváraní spolupráce sieti obrovského množstva malých a stredných firiem, ktoré budú navzájom kooperovať. Veľké korporácie zmiznú. Dieru po zmiznutí veľkých korporácií vyplní neziskový sektor. Rifkin hovorí, že spolupráca ľudí ponúka jedinú schodnú cestu vpred k vyriešeniu problému udržateľnosti, ktorému ľudstvo čelí.  

       Spolupracujúce spoločenstvo – to je presne tá téma, ku ktorej sa v súčasnosti obracia čoraz viac ekonómov, politikov a filozofov, a ktorú vidia ako jedinú možnosť pre zachovanie trvalo udržateľného života na Zemi. Idea trojčlennosti sociálneho organizmu bola tým konceptom, ktorý sa už pred 100 rokmi snažil práve o vytvorenie modelu takejto vzájomnej spolupracujúcej spoločnosti. Napriek kritike zo všetkých strán, ako aj v porovnaní so všetkými inými prúdmi a konceptmi alternatívnymi ku klasickej forme neoliberálneho kapitalizmu sa koncept sociálnej trojčlennosti znova ukazuje minimálne v európskom kontexte ako najkomplexnejší, ktorý navyše je veľmi otvorený prijať, obohatiť a spojiť veľa rôznorodých konštruktívnych parciálnych myšlienok a ideí v jeden zmysluplný celok.  Jeho aktuálnosť sa ukazuje rokmi len naliehavejšie.

      Od októbra  2012 kedy vyšlo prvé vydanie knihy „Sociálna trojčlennosť“ som inicioval v rámci mojich skromných možností a v spolupráci s radom občianskych združení a iniciatív rad stretnutí, prednášok a konferencií za účelom snahy o šírenie aspoň základného oboznámenia sa verejnosti s  konceptom trojčlennosti sociálneho organizmu. Cítil som, že kniha má zmysel hlavne vtedy ak je aj spojená s verejnými prezentáciami a diskusiami k téme. Na základe  týchto stretnutí  s ľuďmi pochádzajúcimi z naozaj rôznorodých spoločenských kruhov a s rôznym svetonázorom, ako aj odborných stretnutí s ľuďmi zo zahraničia zaoberajúcich sa už dlhší čas konceptom trojčlennosti sociálneho organizmu nielen filozoficky ale hlavne prakticky, vyplynulo veľa nových poznatkov a podnetov.   

      Z tohoto dôvodu som sa rozhodol pre druhé vydanie, ktoré je rozšírené o vyše 90 strán nových poznatkov a informácii. Väčšinu kapitol som prepracoval, doplnil, prípadne spresnil a skorigoval nejasné miesta z predchádzajúceho vydania a pridal viac nových historických a filozofických súvislosti. Praktickú časť som doplnil o viacero ďalších úspešných príkladov aplikácie myšlienok sociálnej trojčlennosti vo svete.

       Práve realizácia myšlienok sociálnej trojčlennosti v praxi je hlavným zmyslom a účelom tejto knihy. Bol by som veľmi rád, keby svojou inšpiráciou prispela k tomu, aby aj na Slovensku začali vznikať projekty v oblasti „alternatívnej“ ekonomiky založenej na spolupráci, k spravodlivému a zmysluplnému politicko-právnemu systému a skutočne slobodnému duchovnému životu. To pokladám za najdôležitejšie, aby kniha  prebúdzala vôľu a stala sa u čitateľa impulzom k činu. 

 

Objednávka knihy

1. Knihu je možné si objednať u mňa na dobierku prostredníctvom mailu suldav@centrum.sk alebo osobne. Cena knihy = 10 eur

2. Tiež je možné objednať si ju na  www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/sociologia-etnologia/socialna-trojclennost-ii.html

3. Objednať je možné aj cez www.martinus.sk/?uItem=273463

4. Objednávky v ČR je možne cez franesa.cz/produkt/socialna-trojclennost-ii-david-sulik/

 

 

Ukážka z knihy: 

8 kapitola - Marxizmus Marxizmus.docx (32,3 kB)

12 kapitola - Koncepcia sociálnej bezpečnosti  12.kapitola KSB.docx (27,5 kB)

16 kapitola - Zeitgeist Zeitgeist.docx (30,3 kB)

17 kapitola - Úloha Strednej Európy úloha Strednej Európy.docx (39,4 kB)

 

Kniha má 279 strán a je rozdelená do 3 veľkých častí a 23 kapitol plus 2 úvody a záver.

 

 Obsah knihy

 

Úvod k I. vydaniu knihy...............................................................5

Úvod k II. vydaniu knihy..............................................................9

I. KONCEPT TROJČLENNOSTI SOCIÁLNEHO ORGANIZMU.......................11

Vedomie a sociálny život............................................................11

História trojčlennosti sociálneho organizmu......................................20

Filozofia a hlavná idea trojčlennosti sociálneho organizmu.....................27

Oblasť bratstva –  ekonomická sféra...............................................35

Oblasť rovnosti –  politická a právna sféra........................................53

Oblasť slobody – kultúrna a duchovná sféra........................................75

Námietky voči trojčlennosti sociálneho organizmu................................89

II. TROJČLENNOSŤ SOCIÁLNEHO ORGANIZMU V POROVNANÍ S INÝMI

MYŠLIENKOVÝMI A IDEOLOGICKÝMI PRÚDMI...................................94

Marxizmus............................................................................94

Utopický socializmus a anarchizmus..............................................104

Ruský anarchizmus..................................................................116

Vladimír Solovjev, sofiológia a trojčlennosť.....................................130

Koncepcia sociálnej bezpečnosti..................................................138

Participatívna demokracia.........................................................145

Ekonomická demokracia...........................................................164

Štvorčlennosť a dvojčlennosť.....................................................187

Hnutie Zeitgeist....................................................................194

III. STREDNÁ EURÓPA A TROJČLENNOSŤ SOCIÁLNEHO ORGANIZMU.......202

Úloha Strednej Európy.............................................................202

Československo a trojčlennosť sociálneho organizmu.........................215

Družstevníctvo v ČSR..............................................................221

Fenomén Baťu......................................................................230

Pražská jar 1968...................................................................241

Česko a Slovensko po roku 1989.................................................250

Podniky, aktivity a iniciatívy zaoberajúce sa TSO v ČR a SR.................260

Záver................................................................................273

Použitá literatúra.................................................................276

Internetové zdroje................................................................278

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode