Program Nový príbeh

25.07.2019 13:18

Program Nový príbeh

 

 

Na najprogresívnejších školách môžeme v posledných desaťročiach vidieť snahy o posun smerom k interdisciplinarite a budovanie mostov medzi vzdelávacou a občianskou sférou. Rastie tiež povedomie o význame vzdelávania pri podpore udržateľného spôsobu života. Vzhľadom k vážnosti našej globálnej situácie ale k týmto zmenám dochádza príliš pomaly a nekoordinovane. To, čo je potrebné, je nový kultúrny príbeh, ucelený a zmysluplný pohľad na svet, ktorý by dokázal spojiť všetky inšpiratívne impulzy podporujúce vyšší ľudský potenciál do podoby silného prúdu prinášajúceho pozitívnu zmenu.

Náš 1-ročný program Nový príbeh, ktorý otvárame v septembri 2019, vychádza v ústrety práve tejto potrebe.  

Učiteľom a manažérom, ktorí chcú vzdelávať nové generácie či viesť firmy a inštitúcie spôsobom vedúcim k zmysluplnej budúcnosti ponúkame integrovanú sústavu kurzov a workshopov, ktoré približujú komplexné súvislosti stojace na pozadí veľkých výziev dnešnej doby. Program slúži ako inšpirácia pre vedomý dizajn spoločnosti budúcnosti a zároveň rozvíja teoretické aj praktické kompetencie kľúčové pre harmonický vzťah ľudského a prírodného sveta. 

Viac informácii na institutgaia.sk/studium/#

 

Súčasťou tohto programu bude aj môj cyklus prednášok.

 

Bližšie informácie na institutgaia.sk/nove-ekonomicke-a-spolocenske-paradigmy/

 

NOVÉ EKONOMICKÉ A SPOLOČENSKÉ PARADIGMY

 

 

1. Globálne otázky súčasnosti, charakteristika súčasného finančného systému, peniaze ako dlh, nutnosť novej paradigmy v ekonomike i v spoločenskom
    usporiadaní 
2. Bezúročná ekonomika, islamské bankovníctvo, alternatívne menové systémy
3. Základný príjem a daňová reforma – paradigmatická zmena daňového a sociálneho systému
4. Etické bankovníctvo, úverové družstvá, mikropôžičky
5. Koncept priamej demokracie, príklady priamej demokracie
6. Participatívna a ekonomická demokracia -základné princípy
7. Koncept sociálnej trojčlennosti ako stredoeurópsky impulz k spravodlivej spoločnosti I
8. Koncept sociálnej trojčlennosti ako stredoeurópsky impulz k spravodlivej spoločnosti II 
9. Komunity, firmy, mestá ako miesta realizácie modelov priamej demokracie, alternatívnej ekonomiky a slobodného duchovného života I

10.Komunity, firmy, mestá ako miesta realizácie modelov priamej demokracie, alternatívnej ekonomiky a slobodného duchovného života II

 

ANOTÁCIA

Svetom politiky a ekonomiky v súčasnosti prebieha veľká vlna zmien a otrasov zapríčinená viacerými vonkajšími aj vnútornými príčinami. Udalosti sa zrýchľujú a spoločenské napätie stúpa, no politici a experti stále neponúkajú systémové riešenia, pretože evidentne  nechcú meniť podľa nich dlhodobo úspešný model budovania spoločnosti založený na voľnom trhu, rastovom modeli ekonomiky a zastupiteľskej parlamentnej demokracií. Tento systém je vo všeobecnosti považovaný za najdokonalejší a na jeho hladké fungovanie sú podľa nich nutné len drobné úpravy a regulácie. Realita ale ukazuje, že je to ilúzia a klam. V ľuďoch rastie túžba po zásadnej zmene spoločenského usporiadania, túžba po skutočnej rovnosti, slobode a bratstve. Existuje množstvo pohľadov, názorov a riešení  na to, ako a čo by sa malo zmeniť, akoby mohol a mal svet vyzerať a fungovať, kam by sa mal uberať. V priebehu kurzu sa pokúsime nájsť odpoveď na otázku, prečo súčasný ekonomický a spoločenský model usporiadania sveta zlyháva a či k nemu existujú nejaké reálne alternatívy.

 

OBSAH  KURZU

V priebehu kurzu sa študenti oboznámia z s rôznymi formami alternatívnej alebo dnes často nazývanej „prirodzenej ekonomiky“ ako sú starnutie peňazí, bezúročná ekonomika, základný príjem a pod., ako aj s niektorými  najznámejšími príkladmi jej uplatnenia v praxi. Ďalšia časť kurzu bude venovaná politickému usporiadaniu a systému správy spoločnosti. Forma zastupiteľskej parlamentnej demokracie založenej na vláde strán sa javí pre 21. storočie ako zastaraná a brzdiaca skutočnú demokraciu. Východisko je v stále vyššej miere videné v prechode k priamej demokraciiv jej rôznych formách. Od alternatívnej ekonomiky a priamej demokracie sa ďalej presunieme ku komunitám, čiže spoločenstvám ľudí, ktoré sa v praxi pokúšajú uskutočňovať prvky priamej demokracie ako aj alternatívnej ekonomiky v duchu trvalo udržateľného života a ekológie. Predstavíme si bližšie niekoľko najznámejších komunít, to ako uplatňujú svoje ideály v praxi a pokúsime sa hľadať model ideálnej komunity pre 21. storočie pre svet i pre naše podmienky.  Ďalej si predstavíme koncept sociálnej trojčlennosti ako stredoeurópsku odpoveď na rôzne formy kapitalistického a socialistického spoločenského usporiadania. Koncept sociálnej trojčlennosti hovorí o rozdelení spoločnosti na tri relatívne samostatné oblasti: kultúrno-duchovnú, právno-politickú a hospodársku. V kultúrno-duchovnej oblastí platí princíp slobody, v právno-politickej princíp rovnosti a spravodlivosti, v hospodárskej princíp spolupráce a bratstva. Tieto oblasti sú si navzájom rovnocenné, majú svoje zákonitosti a žiadna z nich by nemala rušivo zasahovaťdo činnosti ostatných. Súčasné problémy, ktorým čelíme pramenia z veľkej časti práve z nerešpektovania týchto vzťahov. V závere kurzu si ukážeme ako možno koncepciu sociálnej trojčlennosti použiť nielen pri diagnostikovaní spoločenských problémov, ale ajpri ich riešeniach, ktoré nemajú byť diktované zhora, na základe nejakej dogmatickej šablóny, ale majú vychádzať zo slobodného konania ľudí stojacich uprostred života.

 

Rozhovor k cyklu prednášok: institutgaia.sk/nove-ekonomicke-a-spolocenske-paradigmy-2/

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode