PÁr Postrehov k Afganistanu

 Najprv si objasníme celkové okultné pozadie súčasného značne dramatického diania vo svete. Podľa R. Steinera, na prelome každého tisícročia ( meraného kresťanským kalendárom) t.j. v minulosti okolo roku 1000 a teraz okolo roku 2000 sa vždy rytmicky vyskytuje prejav sústredeného pôsobenia dvoch protichodných síl Lucifera a Ahrimana. To znamená že Lucifer, ktorý na Zem pôsobí prostredníctvom Venuše, a Ahriman pôsobiaci prostredníctvom Marsu, v období okolo roku 2000 spoja svoje sily a oveľa intenzívnejšie ako zvyčajne skúšajú Zem. V  tomto krátkom časovom úseku preberajú obe sily na seba úlohu veľkého strážca prahu, a pod ich prísnym, ale spravodlivým vedením sa triedia a podrobujú katarzií   duševné sily Zeme a ľudí.

 V tomto sústredenom útoku je Ahriman ( Mars) ten dominantnejší, akčnejší, z dôvodu svojho zamerania a podstaty, Venuša sa prejavuje skôr v tom myšlienkovom apokalyptickom backgrounde, podporujúc vízie falošných prorokov a podsúvajúc ľudstvu riešenia typu: nevyhnutný vzostup Zeme do 4 dimenzie, evakuácia na iné planéty, alebo náboženských predstavách o rýchlom konci sveta a záchrane vyvolených v rôznych mesianistických formách napr. Jehovisti, Adventisti, Mormoni, atď, ale aj v budovaní a podpore nesprávne interpretovaných myšlienok  rôznych hinduisticko-budhistických predstáv o iluzórnosti sveta, ale aj hľadaní duchovna v šamanizme, chanellingu, špiritizme.      

 Odraz týchto duchovných dejov sa zrkadlí aj exotericky napr. v astronomický zmenách ktoré postupne zachvátili celú marsovskú atmosféru. Od 27.6.2001 sa na Marse vytvorila gigantická prachová búrka, ktorá stále nepretržite trvá. Zúrenie živlov, ktoré prebieha na Marsu teraz, však nemá v dejinách jeho pozorovania ľuďmi, obdobu. Astrologicky Ahriman prostredníctvom Marsu vedie frontálny útok. Pôsobiť bude prinajmenšom do konca roka.

 Pozrime sa teraz na Afganistán. Čo si musíme uvedomiť je že Afganistan je centrum Árijskej rasy. Podľa výkladu R. Steinera z kroniky Akaša, v čase zániku Atlantídy sa vyprofilovalo 7 základných rás ( rasu tu beriem v duchovno-kultúrnom význame) z ktorých práve Prasemitská rasa sa mala stať nositeľkou novej civilizácie*. Pôvodný prúd Prasemitskej rasy pod vedením Mániho ( Noe) sa usadil na bližšie neurčenom mieste v strednej Ázii asi niekde kde je dnes púšť Gobi, kde pod vedením zasvätencov sa podrobil duchovnému šľachteniu a ďalšiemu štiepeniu na menšie celky, ktoré sa mali stať špecifickými nositeľmi určitých konkrétnych vlastností. Odtiaľ sa už čiastočne vyšľachtené jadro presunulo práve do Afganistánu, ktoré sa stalo tak centrom novo vzniknutej Árijskej rasy a prípravnou krajinou na ďalšiu expanziu Árijských kmeňov smerom do Indie a do Perzie. Tá časť Árijcov, ktorá neexpandovala ďalej sa stala takpovediac strážcom centra sily, z ktorého boli étericky vyživované a podporované ostatné árijské kmene. Tieto ostatné kmene s už vykryštalizovaným nábožensko filozofickým systémom ( Védy ) a vlastným jazykom sanskritom sa v zmysle vývoja civilizácie presunuli smerom do Indie, kde založili prvú po-atlantskú kultúru** a do Perzie v ktorej zase vznikla neskôr druhá Perzská kultúra. Z nej sa v priebehu storočí   vyčleňovali ďalšie indoeurópske kmene okrem iných napr. aj Skýti a Sarmati, ktorí sa stali zárodkami budúcich slovanských národov. 

 S tej časti starých pôvodných Árijcov, ktorí zostali v Afganistane vznikli dnešní Paštúni. Paštúni tvoria asi polovicu obyvateľov Afganistanu a hlavne z ich radov sa tvorí dnešní Taliban. Z nášho pohľadu je dôležité si všimnúť celkový Saturnský charakter Afganistanu a Paštúnov. Paštúni obývajúci strmé neprístupné hory Afganistanu, tvoria uzavreté etnikum s prísnym hierarchickým rodovým usporiadaním, s nepísanými prísnymi a nekompromisnými pravidlami, zaručujúce im prežitie. Kmeňoví náčelníci sú absolútnymi vládcami v rámci svojho teritória. Charakteristickými črtami Paštúnov je ich bojovnosť, tvrdá vôľa, súdržnosť, chytrosť, nekompromisnosť, ale aj nepodplatiteľnosť, vernosť svojmu slovu a zásadám. Odjakživa sú napádaní ich prirodzenými nepriateľmi, pochádzajúcimi z neárijskych kmeňov Tadžikov, Uzbekov, Turkmenov, Chazarov, ktorí obývajú väčšinou nížinaté oblasti Afganistanu a aj dnes tvoria hlavnú časť protitalibanskej opozície. Paštúni tak tvorili v minulosti aj prirodzenú ochranu a náraznikovú zónu medzi Árijskou kultúrou v Indii a Perzii a divokými Turánskymi národmi. Treba poznamenať že Turánske národy sú potomkami Praturánskej rasy, ktorá tvorila v Atlantíde 6 rasu a mala už retardačný charakter. 

  Paštúni sú teda zabudnutými strážcami bývalého centra Árijskej civilizácie. Sú akýmisi strážcami minulosti, strážcami skameneného srdca a kolísky dávnej Árijskej rasy. Sú vyslovene Satrurnským národom. Astrálny Saturn je nositeľom minulosti, centrom astrálnej akaši. . Zaujímavá je aj kostnatá ostrá fyziognómia Paštúnov ako aj Saturnská podoba krajiny, charakteristická svojimi vyprahnutými strmo stúpajúcimi skalnatými vysokými horami, plná skalných roklín. A samozrejme Afganistán je jeden z najväčších producentov ópia na svete. Ako vieme mak je Saturnská rastlina.

  Je dôležité uvedomiť si že ak Saturnský Afganistán reprezentuje minulosť, tak Ahriman (Mars) predstavuje budúcnosť. USA sú dnes krajinou silno pod vplyvom Ahrimana***. Pre USA ako krajinu emigrantov, čiže ľudí snažiacich sa zbaviť svojej minulosti a túžiacich po šťastnej budúcnosti je hlavným cieľom úspech, peniaze, kariéra. Cenená je vízia, minulosť je nezaujímavá a prekonaná dôležitá je budúcnosť. Budúcnosť v podobe Ahrimana tak zaútočila prostredníctvom USA   na minulosť, a tým je to   vyslovene okultnou skúškou strážca Prahu, či je USA schopná byť v tejto podobe, v tejto forme modernej civilizácie, akú práve reprezentuje hodnou byť nositeľkou budúcnosti. Už raz touto skúškou prešlo Rusko a muselo neuspejúc sa stiahnuť, následkom čoho bol pád kominizmu ( tiež jedna z tvári Ahrimana ) ako ideológie budúcnosti. Čiže forma materialistického komunizmu v Ruskej podobe neprešla oprávnene skúškou kvality a tým sa rozpadla možnosť, aby táto ideológia sa mohla stáť pilierom budúcnosti . 

 USA reaguje rovnako ako Rusko na Ahrimanov podnet, a pravdepodobne nasadia všetky svoje sily s veľkou snahou vyhrať , čo bude mať za následok zatiahnutie viacerých krajín ak nie celého sveta do vojny. Bude zaujímavé pozorovať čo sa bude diať v najbližšej budúcnosti.

 Je pravdepodobné, že súčasná vojna je začiatok dlhého procesu rozkladu USA. Keďže Ahrimanov podnet nie sú schopný premeniť na sebareflexiu a sebaozdravujúcu totálnu premenu svojej politickej a ekonomickej štruktúry spoločnosti, namiesto toho premietajú svoje tiene von. Vojensky sa zrejme zapletú do niekoľkoročnej bezvýslednej vojny, ktorá bude mať za následok postupnú premenu USA na policajný totalitný štát o čom svedčí už aj dnes prijatie balíka tzv. protiteroristických zákonov a vytvorenia nového Ministerstva štátnej bezpečnosti.

 Predpokladám že v dobe tak do 50 rokov sa po rokoch neúspechov a postupného odvrátenia všetkých spojencov, plus stupňujúcej sa nenávisti moslimov ( pár zničujúcich atentátov typu WTC + biologicky útok je pravdepodobných ) USA stiahnu z medzinárodného diania a postupne upadnú do izolacionistických tendencií. Podľa mňa to bude súvisieť aj s nástupom 72 ročného malého ducha času Orifiela ( Saturn) v roku 2061, keď sa po rokoch nepokojov stabilizuje situácia a svet sa zrejme ešte ostrejšie rozdelí na niekoľko celkov vyvíjajúcich sa odlišným spôsobom. Na USA ktorá bude izolovanou totalitno-technokratickou spoločnosťou, Západoeurópsku úniu, zmietajúcu sa vo svojich vnútorných nepokojoch, pomerne stabilnú Stredoeurópsku úniu, a rozvíjajúcu sa Východoeurópsku úniu na čele s Ruskom, ktoré zrejme bude budovať úplne nový typ spoločnosti, založenej na dôslednom duchovne-vedeckom podklade. Stredoeúropska únia bude zrejme sa dočasne asi 200 rokov hľadajúc svoju identitu pohybovať kdesi medzi Východoeurópskou a Západoeurópskou úniou.    

 

David Sulík

2004

 

  

*   Bližšie a podrobnejšie viď. Rudolf Steiner: „Z kroniky Akaša“ vyd. Sophia, alebo ako súčasť „Tajnej vedy  v nástinu“ vyd. IOANES.

**  Pra-Indická civilizácia existujúca okolo 8000-6000 pr.nl. vznikla vpádom Árijskych   kmeňov do Indie, kde potlačili miestnych Dravidských obyvateľov.   Árijci priniesli  sanskrit, Védy, a založili kastovný systém.

 *** Samotné USA má Merkuricko-Marsický charakter. No vplyv ničivej stránky Marsu  ( Ahriman), je teraz mimoriadne silný. Zaujímavé je aj to že napadnuté Saturnom boli  symboly Marsu a Merkura, Pentagón a WTC. Pričom prostredníctvom Saturnu pôsobia  znamenia Kozorožca a Vodnára ( Zem a Vzduch)

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode