Kniha - Sociálna trojčlennosť

 

Predstavujem moju knižku „Sociálna trojčlennosťs podtitulom „Stredoeurópsky koncept sociálne spravodlivej spoločnosti“.

 

Anotácia:

Trojčlennosť sociálneho organizmu ako alternatívny koncept k súčasnému ekonomickému a politickému systému. Bratstvo, rovnosť sloboda. Spolupráca v ekonomike, priama účasť na riadení štátu, sloboda v duchovnej oblasti ako tri piliere fungovania spravodlivej spoločnosti. Marxizmus, anarchizmus, participatívna a ekonomická demokracia, Zeitgeist vo svetle sociálnej trojčlennosti. Úloha strednej Európy. ČSR a sociálna trojčlennosť. Baťa, družstevné hnutie, Pražská jar, rok 1989. Sociálna trojčlennosť ako reálna tretia cesta. Príklady uplatňovania sociálnej trojčlennosti

 

O knihe

     Svetom otriasa hospodárska a politická kríza, staré režimy sa rútia, krajiny zachvacujú vlny nespokojnosti, štrajkov a revolúcií. Ľudia  volajú po zmene spoločenského usporiadania, po zmene ekonomických pomerov. Udalosti sa zrýchľujú, ale politici neponúkajú systémové riešenia, evidentne  nechcú meniť podľa nich dlhodobo úspešný model budovania spoločnosti založenej na „voľnom trhu, rastovom modeli ekonomiky a zastupiteľskej parlamentnej demokracií. Považujú to za najdokonalejší systém , ktorý si vyžaduje len drobné úpravy a regulácie a všetko bude znovu fungovať ďalej. Realita ukazuje, že je to ilúzia a klam. V ľuďoch rastie túžba po zmene celého spoločenského usporiadania od základu, túžba po skutočnej rovnosti, slobode a bratstve. Existuje množstvo pohľadov, názorov a riešení  na to, ako a čo by sa malo zmeniť, akoby mal svet ideálne vyzerať a fungovať, kam by sa mal uberať. Jedným z riešení  je aj koncept sociálnej trojčlennosti.        

     Koncept sociálnej trojčlennosti hovorí o rozdelení spoločnosti na tri relatívne samostatné oblasti: kultúrno-duchovnú, právno-politickú a hospodársku. V kultúrno-duchovnej oblastí platí princíp slobody, v právno-politickej princíp rovnosti a spravodlivosti, v hospodárskej princíp spolupráce a bratstva. Každá z oblastí je rovnocenná k ostatným, má svoje zákonitostí a nemala by zasahovať rušivo do činnosti ostatných. Súčasné problémy pramenia práve z nerešpektovania tejto trojčlennosti a presadzovaním princípov z jednej oblasti kde nepatria, do druhej. Uvedomením si trojčlennej štruktúry spoločnosti dostávame do rúk metódu na diagnostikovanie spoločenských problémov a pomoc pre ich riešenia. Tieto riešenia nemajú byť diktované zhora alebo budované podľa dogmatickej šablóny, ale majú vychádzať vždy zo slobodného konania ľudí stojacich uprostred života.   

      Hlavným cieľom knihy, je koncept trojčlennosti sociálneho organizmu predstaviť a pokúsiť sa ho čo najzrozumiteľnejšie vysvetliť. Druhým cieľom je porovnať tento koncept s inými alternatívnymi konceptmi a myšlienkovými prúdmi (a z nich vychádzajúcich hnutí a iniciatív) ako sú: marxizmus, anarchizmus, ruský anarchizmus, sofiológia, ekonomická a particpatívna demokracia, Zeitgeist. Tretím cieľom je načrtnúť špecifické poslanie strednej Európy a zvlášť Česka a Slovenska vzhľadom k idei trojčlennosti sociálneho organizmu v kontexte rôznych historických, sociálnych a ekonomických skúseností, ako boli: prvorepublikové družstevníctvo, fenomén Baťu, Pražská jar, zmena režimu v roku 1989, súčasná politická a ekonomická kríza a pod. Kniha chce prispieť k prebudeniu záujmu o túto tému a dať ľuďom impulz myšlienky trojčlennosti sociálneho organizmu nielen hlbšie študovať, ale  hlavne uplatňovať v praxi.

 

 

Kniha vyšla v roku 2012 co vydavateľstve:

PhDr. Vlado Stanko

Jana Smreka 10

841 08 Bratislava

 

Objednávka knihy

Knihu si je možné zakúpiť na    www.martinus.sk/?uItem=143300

www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/politologia/socialna-trojclennost.html

 

 

V ČR je možné si zakúpiť knihu prostredníctvom predajcu p. Pavela Tomca, kontakt:  pavel.tomec@gmail.com 

 

 

Kniha má 190 strán a je rozdelená do 3 veľkých častí a 21 kapitol  plus úvod a záver.

 

 Obsah knihy

 

Úvod................................................................................5

I. KONCEPT TROJČLENNOSTI SOCIÁLNEHO ORGANIZMU....................8

Vedomie a sociálny život........................................................8

História trojčlennosti sociálneho organizmu...............................16

Filozofia a hlavná idea trojčlennosti sociálneho organizmu.............21

Oblasť bratstva –  ekonomická sféra.........................................27

Oblasť rovnosti –  politická a právna sféra.................................35

Oblasť slobody – kultúrna a duchovná sféra...............................41

Námietky voči trojčlennosti sociálneho organizmu.......................47

II. TROJČLENNOSŤ SOCIÁLNEHO ORGANIZMU V POROVNANÍ

S INÝMI MYŠLIENKOVÝMI A IDEOLOGICKÝMI PRÚDMI......................53

Marxizmus........................................................................53

Anarchizmus.....................................................................62

Ruský anarchizmus.............................................................70

Vladimír Solovjev, sofiológia a trojčlennosť................................84

Participatívna demokracia.....................................................91

Ekonomická demokracia.......................................................104

Hnutie Zeitgeist.................................................................117

III. STREDNÁ EURÓPA A TROJČLENNOSŤ SOCIÁLNEHO ORGANIZMU.....126

Úloha strednej Európy.........................................................126

Československo a trojčlennosť sociálneho organizmu....................137

Družstevníctvo v ČSR...........................................................142

Fenomén Baťu...................................................................150

Pražská jar 1968................................................................161

Česko a Slovensko po roku 1989..............................................168

Podniky, aktivity a iniciatívy zaoberajúce sa TSO v ČR a SR.............177

Záver..............................................................................186

Použitá literatúra...............................................................189

Internetové zdroje...............................................................190

 

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode