Hnutie Zeitgeist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

článok vyšiel v  ZaV v máji 2015  https://www.zemavek.sk/journals/view/mj-2015

 

Hnutie Zeitgeist -  model technokratického komunizmu?

 

        V súčasnosti určitý záujem medzi ľuďmi, hľadajúcimi nejaký ucelený koncept ponúkajúci alternatívu k súčasnému spoločenskému systému púta hnutie Zeitgeist (duch času). Toto hnutie, ktoré si už stihlo získať veľkú pozornosť a záujem, považujem za veľmi špecifické a dôležité, vzhľadom k silným tendenciam  realizácie jednej z možných budúcich variantov vývoja ľudstva.

 

         Na počiatku hnutia boli dokumentárne filmy The Movie (2007) a Addendum (2008) natočené  režisérom Peterom Josephom. Neskôr ešte pribudol film Moving Forward (2011). V týchto filmoch sú opísané príčiny súčasnej celosvetovej hospodárskej a spoločenskej krízy. Je v nich vysvetlené ako funguje dnešná ekonomika založená na systéme neustáleho rastu a vytváraní peňazí z ničoho. Odhaľuje ilúziu demokratického spôsobu vládnutia a ukazuje skutočnú vládu bánk a korporácií. Zároveň sú ponúknuté aj alternatívne riešenia spoločenských problémov. Filmy mali obrovský úspech a značne prispeli k vzniku mnohých občianskych aktivít po celom svete, ako napr. Occupy Wall Street, Indignados  a pod. 

        Režisér P. Joseph začiatkom roku 2009 založil ako reakciu na ohlasy ľudí hnutie Zeitgeist (The Zeitgeist Movement). Poslaním hnutia sa stalo najmä šíriť osvetu o problémoch a nedostatkoch terajšieho spoločenského zriadenia a zároveň predostrieť ako alternatívu systém zdrojového hospodárstva, vypracovaný sociálnym inžinierom a priemyselným dizajnérom Jacqueom Frescom, zakladateľom organizácie The Venus Project. Hnutie Zeitgeist by sa tak dalo charakterizovať ako praktický nástroj realizácie projektu Venus. Hnutie Zeitgeist sa postupne rozšírilo do celého sveta a pobočky  hnutia existujú dnes už v približne 40 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

        Hnutie deklaruje, že nie je politickým ani náboženským hnutím. Chce vytvárať priestor pre skutočné riešenia spoločenských problémov a nepodporuje organizácie, ktoré sú piliermi súčasného monetárneho systému. Nerozdeľuje ľudí podľa národnosti, rasy, náboženstva, vierovyznania, triedy, štátnej príslušnosti alebo vlád. Podľa Zeitgeist je ľudstvo ako celok na prirodzenej ceste k zjednoteniu, ktoré bude založené na spoločnom empirickom chápaní toho, ako v skutočnosti príroda funguje a ako sú ľudia súčasťou celosvetového vývoja, ktorému hovoríme život. Aj keď táto cesta už existuje, prevažná väčšina ľudí ju žiaľ neuznáva alebo dokonca brzdí neustálym zachraňovaním zastaraného, spôsobu správania  sa  a myslenia. Práve túto obmedzenosť vo vnímaní, myslení a konaní sa hnutie Zeitgeist snaží prekonať prostredníctvom vzdelávania a sociálnych aktivít.

         Základným prvkom hnutia Zeitgeist je model Venus. To je model ideálneho dokonale fungujúceho „mesta“, v ktorom človek a celá spoločnosť žijú symbioticky a v harmónii so všetkými ostatnými zložkami prírody. Jacque Fresco, autor tohto projektu, pracoval celý svoj život na hľadaní efektívnych nástrojov a ciest potrebných k vytvoreniu sveta, ktorý by skoncoval s vojnami, chudobou, zločinmi, sociálnou stratifikáciou a korupciou. Navrhuje preto zásadnú spoločenskú zmenu založenú na tzv. zdrojovom, t.j. bezpeňažnom hospodárstve (resource-based economy). Ponúka plán, ktorý smeruje k vytvoreniu celosvetovej mierumilovnej a ekologicky udržateľnej civilizácie, ktorá dokáže zabezpečiť dostatok zdrojov pre dôstojný život všetkých obyvateľov našej planéty.

       Jednou z hlavných zásad Projektu Venus je vyhlásenie všetkých zdrojov Zeme za spoločné dedičstvo celého ľudstva. Akýkoľvek spoločenský vývoj, v ktorom nebude zahrnutý tento predpoklad, bude len ďalším opakovaním všetkých problémov súčasnosti. Navrhuje úplnú zmenu doterajších ekologických, ekonomických, politických a kultúrnych vzťahov. Základnými piliermi nového modelu spoločenského usporiadania sú:

 -  moderný humanizmus, ktorého rozhodujúcimi hodnotami   

    sú tvorivosť a symbióza,

 -  ekologický prístup rešpektujúci nosnú kapacitu Zeme,  

 -  vedecká metóda zahŕňajúca modernú vedu a techniku.

         Za rozhodujúce podmienky navrhovanej zmeny považuje Fresco rozvoj automatizácie a kybernetizácie, ktoré svojou vysokou produktivitou práce dokážu zabezpečiť dostatok zdrojov pre každého. Stroje a automatizácia majú za úlohu oslobodiť človeka od manuálnej prace pri produkovaní základných životných a iných potrieb. Kybernetické systémy majú za úlohu zozbierať, katalogizovať, vyhodnotiť dáta a pripadne ponúknuť varianty ďalšieho postupu v tej ktorej oblasti. A všetko to má byť zosúladené navzájom. Fresco nadizajnoval modely miest centralizovaných do kruhovitého tvaru, kde všetko je funkčne usporiadané, všetko je automatizované, využívané sú obnoviteľné zdroje energií, dodávka potravín je podľa potreby. Prezentácie ponúkané na stránkach hnutia sú veľmi pôsobivé a vizuálne pekné. Sú tam zobrazené veľké presklené výškové veže, kde sa bude efektívne pestovať zelenina pre obyvateľov mesta, všetko bude zelené a čisté a dostupné pre každého. Úplné sci-fi aké poznáme z filmov.

        Podľa názoru hnutia Zeitgeist, len veda rieši otázky, ako nastaviť spoločnosť. Nerieši to náboženstvo, ani politici. Základom je teda globalizácia, zrušenie súkromného charakteru výrobných prostriedkov, bezpeňažná a zdrojová ekonomika, plná automatizácia a systémový prístup. Zeitgeist navrhuje zrušenie štátov a ich nahradenie akýmsi centralizovaným a globalizovaným svetom. Čo sa týka spirituality, hnutie vyslovene a dosť obšírne na svojej stránke deklaruje, že Boh a duchovno-objektívne neexistuje, že svet je vysvetliteľný a pochopiteľný len z vedeckého hľadiska a všetky duchovné a mystické praktiky a rituály sú neúčinné. Veda (myslené len ako materialistická) je jediným a hlavným zdrojom poznania. Zeitgeist tým zavrhuje nielen všetky náboženstvá, ale aj celú mystickú skúsenosť ľudstva, ktorú považuje za poveru. Tým sa stavia na pozície tvrdého materializmu a racionalizmu.  

        Mnohí futurológovia ako napr. aj J. Stehlík v knihe „Hmotné perspektívy lidstva“  hovoria o tom, že trhový liberalizmus skončí, že svet speje k nejakej forme samostatného centralizovaného socializmu. Model univerzálneho liberálno-demokratického štátu, tak ako ho predpovedal známy futurológ F. Fukuyama je na základe súčasného stavu ľudstva veľmi málo pravdepodobný. Za pravdepodobnejší Stehlík spolu s mnohými inými futurológmi považuje vytvorenie jednotnej centrálne spravovanej a kontrolovanej spoločnosti. Riadenie  ekonomických procesov sa stane technickou a "naturálnou" záležitosťou. Ekonómia sa tak stane prírodno-technickou, "inžinierskou" vedou. Súčasne bude dosiahnutá trvalo udržateľná ľudská existencia, rešpektujúca Zem ako uzavretý systém. Tým táto časť futurológov v podstate predpokladá realizáciu podobného modelu ako je navrhnuté v hnutí Zeitgeist.

        Zeitgeist predstavuje ideu akejsi technokratickej a bezpeňažnej komunistickej spoločnosti. Všetko bude racionálne a účelové, všade bude poriadok a zároveň dostatok
pre každého.  Zeitgeist tak pokračuje v tradícii utopických modelov spoločnosti počnúc Thomasom Morem a jeho  modelom ideálnej spoločnosti „ostrovom Utópia“ , alebo  Thomasom Campanellom a jeho „Slnečným štátom“ až po utopických socialistov a Marxa končiac.  Je to typickým modelom vychádzajúcim z techno-optimistickej vízie budúcnosti, ktorá je postavená na materialistickej paradigme a nevie si svet predstaviť inak ako premietnutie súčasného vývojového stavu myslenia do budúcna. Vôbec nepočíta s tým, že vedomie človeka, ako aj svet, sa neustále vyvíjajú v skokoch a prechádzajú na iné kvalitatívne stupne, čím sa menia aj všetky paradigmy. Tiež si neuvedomuje to, že samotná zmena vonkajších podmienok, čo ako dobre myslená vôbec nestačí, že rozhodujúca je zmena myslenia, cítenia a vôle ľudí a tá sa nedá nanútiť zvonka nejakou sebe lepšou metódou sociálneho inžinierstva. 

        Takýto model môže na papieri vyzerať pekne a časť ľudí môže osloviť, ale na druhej strane tam pozorujem silný prvok dehumanizácie, vládu strojov a kasty technikov, ktorí môžu ľahko zneužiť systém a Venus sa stane totalitnou spoločnosťou.  Hneď som si v súvislosti s projektom Venus  (Už len ten názov Venus akoby odkazoval na niečo mimozemské. Núka sa myšlienková asociácia s planétou Venušou, ktorá podľa mytológií a tiež duchovnej vedy je planéta, z ktorej pôsobia luciferské sily klamu, vábenia a pokušenia) spomenul na jeden výjav z knihy o Anastázii od V. Mergeho. Teraz nechcem polemizovať, nakoľko je Anastázia reálna alebo nie, nakoľko ju máme brať vážne, ale skôr sa zamyslieť nad určitým obrazom, ktorý v knihe bol opísaný.  Anastázia a Vladimír sa premiestnili na inú planétu a tam videli dokonalé automatizované systémy, kde bez zásahu ľudí stroje vyrobili všetko, čo si človek len v myšlienkach predstavil. Dokonalá planéta s  dokonalými systémami, ale úplne odľudštená, bez atmosféry lásky, tvorivosti, vyprahnutá civilizácia. Anastázia vravela o bytostiach, ktoré prídu na Zem a ponúknu ľuďom nové a ekologickejšie riešenie života. Ale za cenu zavedenia pretechnizovanej spoločnosti, kde zmizne cit a ľudskosť a z ľudí sa stanú len bioroboti. Takýto  možný budúci vývoj ľudskej civilizácie je mimochodom  aj obsahom mnohých sci-fi filmov a kníh.     

        Duchovná veda tvrdí, že príroda silno závisí od nás. My sme s ňou spojení a vytvárame s ňou jeden celok.  Výroba potravín v projekte Venus je celá odduchovnená. Strojová. Neberie sa do úvahy, že rastliny a zvieratá majú tiež reálnu duchovnú podstatu, že spôsob pestovania rastlín má aj kvalitatívny rozmer. Potraviny získané na vlastnom rodovom statku, kde je človek s nimi v osobnom kontakte a opatruje ich s láskou, prinesú zdravie a vysokú kvalitu živín práve bez technického neosobného pestovania. Už dnes klesá počet látok a vitamínov v potravinách. Za 25 rokov sa počet živín, stopových prvkov a vitamínov (pri niektorých látkach a plodinách až o 80%) vďaka umelému hnojeniu a priemyselnému pestovaniu mnohonásobne znížil. Strojové, čo ako efektívne agro-metódy, vrátane geneticky upravovaných plodín, neriešia kvalitu. Kvalita potravín závisí od éterických, životodarných síl (živa, čchi, prána) a ich štruktúry. Éter sa nedá potravinám dodať technickým spôsobom. To isté platí aj v chove zvierat, kde je to vzhľadom na ich skupinovú duševnosť ešte zložitejšie viď príklad s chorobu šialených kráv. Tvorca antropozofie R. Steiner vo svojom poľnohospodárskom kurze z roku 1924 varoval pred zošalením kráv kŕmených krmivom pochádzajúcim zo zvierat (rozdrvené kosti). Z hľadiska duševných síl nie je jedno odkiaľ, či zo zvieraťa alebo rastliny pochádza chemicky a fyzikálne tá istá látka, jej duševná pôsobnosť, to čo je nemerateľné prístrojmi je iná. Preto pestovanie potravín podľa Zetgeist jednoducho nebude fungovať, prípadne bude produkovať potraviny s nulovým obsahom látok a prvkov. O 20-30 rokov budú potraviny, ak sa nezmenia dnešné praktiky „moderného“ poľnohospodárstva t.j. chemické hnojenie, monokultúrne pestovanie, genetické manipulácie, prakticky bez vitamínov a živín. To môže zmeniť iba permakultúrne a biodynamické pestovanie rastlín, pestované ľuďmi  s osobným vzťahom k prírode.

         K otázke zdrojovej ekonomiky. Tá už  v podstate existuje. Už dnes sa v jednej časti sveta (napr. Čína) všetko vyrába a distribuuje do sveta. Afrika, Blízky východ  poskytuje suroviny, Európa a západný svet poskytuje služby, vedecký potenciál, kultúru, inšpiráciu, atď. V dôsledku deľby práce takto funguje svetová ekonomika, samozrejme s tým, že vlastníctvo zdrojov a distribúcie je v rukách súkromných korporácií, ktorým idú aj všetky zisky. Budúcemu fungovaniu spoločnosti taktiež nezodpovedá súčasný sociálny, daňový a finančný systém. Popri tom prebieha obrovská automatizácia a robotizácia, pričom nie je vyriešený problém, čo s uvoľnenou pracovnou silou. Toto po technickej stránke môže riešiť koncept Zeitgeist, to je jeho plusom, ale zase je to len riešim technickým a čiastkovým  a keď sa nepôjde ku koreňom ľudského správania, k zmene vedomia, tak len v podstate jeden nespravodlivý systém nahradí druhým nespravodlivým.  Riešenie vlastníckych práv k zdrojom a výrobným prostriedkom, otázka peňažného systému, otázka práce, výroby a spotreby je elegantnejšie a hlavne prirodzenejšie riešená  v koncepte sociálnej trojčlennosti (TSO).         

         Hlavný rozdiel medzi konceptom TSO, ktorý vychádza z duchovnej vedy a hnutím Zeitgeist je v tom, že TSO je založené na decentralizovanom usporiadaní spoločnosti, v ktorom rozhodujú sami občania. Vychádza to z pochopenia toho, že zastupiteľský systém je založený na nerovnosti práv a povinností, keď sa občania voliči vzdávajú časti svojich práv v prospech niekoho iného, kto potom o ich živote rozhoduje. Projekt Venus je založený na zastupiteľskom systéme, kde vládu netvoria ľudia, ale "kybernetické systémy". Nahradil by politikov kybernetickým riadením, v ktorom by boli všetky materiálne procesy organizované počítačovými systémami. To je ďalšou slabinou projektu Venus, vzdanie sa ľudského rozhodovania v prospech strojov. Otázka je, kto bude programovať a kontrolovať tieto systémy, aká kasta technikov? V mnohých sci-fi filmoch sa zobrazuje hrozba práve takejto technokraticko-vedeckej totality alebo vlády oživených inteligentných robotov, strojov a kybernetických systémov.

         V modeli Venus narážame na problém globalizácie a  centralizácie. Ako zaručiť, aby sa globalizácia nezvrhla na centralizáciu a centralizácia a zdrojová ekonomika súčasne neskĺzla k totalite technokratického druhu, kde kasty vedcov technikov budú rozhodovať? Pozor, totalita môže byť v hospodárskom zmysle aj úspešná a dokonca mnohým ľuďom môže vyhovovať. Naozaj môže sa vytvoriť zdanlivý dostatok, avšak za cenu určitej kolektivizácie sociálneho života, straty slobody a individuality a úplného ustrnutia duchovno-kultúrneho článku. Civilizácia môže byť akokoľvek technicky vyspelá, ak nemá živú kultúru a skutočnú spiritualitu, zaniká. Aj keď sa snaha zlepšiť život ľudí môže zdať spočiatku veľmi dobrá, pri bližšom skúmaní sa nájde veľmi veľa sporných bodov. TSO preferuje cestu života, nie cestu robotov. Mimochodom, niektoré zdroje považujú Zeitgeist za trójskeho koňa NWO (New World Order – Nový svetový poriadok). Túžba ľudí hľadať nový alternatívny model spoločnosti je tak odvádzaná k tomuto modelu, ktorý však môže byť len zamaskovaným modelom k vytvoreniu svetovej totality. 

        Zeitgeist považujem za technokraticky poňatý komunizmus, za príklad čistého sociálneho inžinierstva.   Ak spejeme k určitému modelu „bezpeňažnej ekonomiky“, tak riešenie organizovania spoločnosti musí ísť ruka v ruke s duchovným vývojom. Nemôže vzniknúť správny sociálny systém, ak v ňom nebude zaručená úplná sloboda myslenia a tvorenia a vedomie ľudí nebude stáť
na duchovnom vedeckom základe, na nekonfesijnej spiritualite. Podľa antropozofického výkladu sa v najbližších storočiach začne ľudstvo už viditeľne deliť na dve skupiny ľudí idúce inými vývojovými cestami. Jeden pravdepodobne väčší celok bude nasledovať formu technokratickej spoločnosti po vzore Zeitgeistu. Druhá menšia časť ľudí sa bude snažiť žiť spirituálnym, kreatívnym  a ekologickým životom v sieťach komunít bližšie k prírode . Určitý čas môžu existovať dva prúdy ľudstva aj paralelne popri sebe, kým nedôjde k ich definitívnemu rozdeleniu a k vzniku dvoch úplne odlišných civilizácii (svetov) v ďalšej evolúcii ľudstva.

David Sulík

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode